Aquest programa d’innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament Avancem: té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

Els centres participants en el programa AVANCEM gaudeixen dels recursos següents:

a) Assessorament al grup impulsor per al disseny i implementació del projecte, així com per a la redacció de la memòria d’activitats i d’avaluació de l’acció en el centre.

b) Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.

c) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en l’AVANCEM que hagin estat seleccionats per la unitat gestora del programa per la seva qualitat i rellevància.

d) Documentació per a la gestió del programa.