Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa.

Els objectius didàctics del projecte amb els seus corresponents continguts es distribuiran al llarg del curs seguint tres cicles naturals: tardor, hivern i primavera i es desenvoluparan dintre de l’àrea de coneixement del medi natural i social i en els eixos transversals d’educació per la salut, medi ambient, alimentació correcta i sostenibilitat .

L’hort escolar ecològic es basa en el profund respecte de la natura i els diversos ecosistemes, procurant un cultiu racional amb mitjans naturals que conservin les característiques del sòl, i l’enriqueixin any rera any, per aquest motiu farem servir adobs naturals, humus de plantes, fems d’animals i rotació de conreus.

Amb l’hort els alumnes  prenen consciència de l’importància de protegir i conservar la natura evitant l’utilització de productes no naturals que actualment es fan servir (herbicides, fungicides, insecticides i verins) i produeixen alteracions en animals i persones tals com alteracions del sistema nerviós, de l’aparell reproductor i alteracions cel·lulars, esgotant els sòls i deixant-los improductius.

En aquest projecte treballaran tots el nivells de l’escola,tant e adapls objectius generals del projecte als objectius de cada unitat de l’àrea ce coneixement del medi natural i social.

HORT ESCOLAR ECOLÒGIC OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE CONCEPTUALS

– Conèixer tots els aspectes relacionats amb l’hort escolar, i la cura de plantes i animals de l’entorn (insectes, microorganismes,…)

– Analitzar les diferents actuacions humanes i les seves conseqüències. – Aplicar els coneixements adquirits a la vida ordinària. PROCEDIMENTALS

– Saber fer anar les diferents eines i materials de l’hort.

– Recollir dades i informació.

– Interpretar dades.

– Confeccionar materials de treball vàlids per l’activitat.

– Planificar l’activitat conjuntament.

– Utilitzar les tècniques instrumentals, lectura, escriptura i càlcul, al conreu de l’hort.

– Transformar i incloure els productes de l’hort dins de la dieta de cadascun. ACTITUDINALS

– Habituar-se al fet que la vida a l’aire lliure és saludable.

– Apreciar la importància de la feina agrícola

– Valorar la importància de tenir cura d’animals i plantes.

– Interessar-se pel medi ambient natural.

Projecte XESC

QUÈ ÉS LA XESC?

Des de 1998, tant la Generalitat de Catalunya com diferents ajuntaments impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.
La Xesc neix el curs 2009 -2010, la Xarxa d’Escoles per… Llegeix més»