Oferta educativa

L’Escola Espai-3 és una Escola Pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

“L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió i esforç amb les families. L’equip docent està a disposició dels pares i mares per a qualsevol tema i consulta relacionada amb el seu fill o filla.”                                            

( Equip directiu i claustre de mestres )

 

EDUCACIÓ INFANTIL ( 3-6 anys)

L’escola compta amb dues línies ( grups classe ) de cada nivell.

Des de petits, els infants mostren unes capacitats pròpies com a persona única. Des de l’escola ens fixem en aquestes capacitats i les aprofitem per encaminar els nens i a les nenes. Posem a l’abast dels alumnes totes les eines per tal que arribin al màxim les seves possibilitats. El ventall de capacitats és molt ampli i la nostra tasca és considerar-les totes atenent la diversitat. Tots tenim coses importants per aportar als altres.

La nostra acció educativa per a l’educació infantil vol potenciar les capacitats dels infants:

  1. Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma.
  2. Aprendre a pensar i comunicar.
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  4. Aprendre a conviure i habitar el món.

La nostra oferta Educativa per a L’educació infantil compta amb:

Servei d’acollida, un espai educatiu matinal i també a la tarda.
Servei de menjador amb cuina pròpia .
Instal·lacions pròpies i diferenciades per a Educació Infantil.
Aules especialitzades (aules d’expressió musical, llengua anglesa, laboratori,psicomotricitat, aules multimèdia).   Orientació Psicopedagògica en cas necessari.
Ampli programa d’activitats extra-escolars esportives i culturals.
Activitats d’estiu: casals i campus esportius.
L’Hort escolar
zones d’esbarjo assolellades diferenciades.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( 6-12 anys )

L’escola compta amb dues línies ( grups classe ) de cada nivell.

A  l’Educació  Primària, fonamentem el nostre treball en el desenvolupament harmònic dels infants. Aquest desenvolupament afavoreix l’educació integral, basada en el foment de les capacitats o aptituds pròpies de cadascú, des dels sis àmbits de la personalitat: el psicomotor, l’intel·lectual, el d’autonomia personal, el de les relacions interpersonals, el de la inserció social i el transcendent.

La nostra acció Educativa es fonamenta en:

Adquisició d’hàbits
El treball dels hàbits com a pautes de comportament ajuda els nens i nenes a estructurar-se, a orientar-se i
a formar-se. L’adquisició d’aquests hàbits permet avançar cap a l’autonomia personal i fa possible la convivència
i el desenvolupament de les capacitats i el procés d’aprenentatge dels infants.

Desenvolupament dels coneixements del nen i la nena
La nostra acció educativa ofereix a l’alumne ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva
personalitat (l’afectiu, el físic, l’intel·lectual, l’artístic i el social ).

Ampliem les àrees curriculars bàsiques que:
■ Afavoreixin l’autonomia dels alumnes
■ Potenciïn la seva capacitat d’expressió i d’estimulació del raonament i la seva competència digital.
■ Fem una aposta decidida vers l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès, francés), tot aplicant un
model metodològic propi a través de diverses matèries.
En totes les àrees, els nostres alumnes disposen de diferents plataformes i suports educatius que els permet l’accés a recursos i continguts digitals.

La nostra oferta Educativa per a L’educació primària compta amb:

Servei d’acollida, un espai educatiu matinal i també a la tarda.
Servei de menjador amb cuina pròpia .
Instal·lacions pròpies i diferenciades de l’Educació Infantil.
Aules especialitzades (aules d’expressió musical, llengua anglesa, laboratori,psicomotricitat, aules multimèdia).
Orientació Psicopedagògica en cas necessari.
Ampli programa d’activitats extra-escolars esportives i culturals.
Activitats d’estiu: casals i campus esportius.
L’Hort escolar
zones d’esbarjo assolellades diferenciades.