Aquest apadrinament digital té com a objectiu principal l’acompanyament dels alumnes més petits en la descoberta de noves eines i aplicacions digui tals amb l’Ipad. Els alumnes de 2n d’ESO, distribuïts en grups de 15 alumne i acompanyants pels mestres de tecnologia, van impartir cinc de les sis sessions a l’Escola de Sant Joan Despí. La darrera sessió i per tancar aquest apadrinament aniran a l’escola Garbí.
Hem creat vincles entre alumnes de diferents edats i ha donat responsabilitat a ambdues parts, establint un compromís seriós de col·laboració i ajuda ha potenciat l’auto estima dels més grans al adonar-se’n que poden ajudar i ser un exemple per als més petits i ha fomentat el bon ús de les noves tecnologíes.L’avaluació del projecte es farà a través de rúbriques i hi participaran totes les parts implicades.