PEC

projecte educatiu ok

 

Identitat i caràcter propi

  • Principis rectors (LEC)

Valors del nostre centre:

Que promogui l’educació integral de la persona.

Que es potenciï l’adquisició de l’hàbit de treball i d’estudi  ajudant a donar resposta a la curiositat dels infants i promovent la seva creativitat.

Que estigui arrelat a l’entorn natural i en faciliti el seu coneixement i respecte.

Que potenciï la creativitat i esperit crític.

Que aculli als nens i nenes de manera que visquin i sentin l’escola com a seva i fomenti la participació de tota la comunitat educativa.

Que l’alumne està al centre del  seu aprenentatge

Missió:

Desenvolupar persones amb sentit crític i autocrític ben inserides a la seva societat amb bon bagatge cultural i de valors.

Visió:

La finalitat de la nostra escola és aconseguir alumnes amb excel·lents resultats acadèmics, madurs emocionalment amb capacitat de resiliència i empatia, en un món canviant i alhora persones que siguin capaces de desenvolupar les seves habilitats tot respectant les intel·ligències múltiples i la diversitat.

 

Finalitats educatives:

 

Perfil de sortida dels nostres alumnes:

Després de fer un treball de reflexió amb el claustre de l’escola hem acordat que la nostra finalitat educativa, la principal raó de ser del nostre centre és aconseguir alumnes amb el següent perfil de sortida:

 

Que siguin persones autònomes i resolutives

Responsables d’ells  i dels seus actes vers la societat i el medi en què viuen

Crítics i autocrítics

Bon comunicadors

Tolerants i solidaris

Empàtics

Col·laboratius

Reflexius i pacients

Curiosos per aprendre

Resilients i assertius.

Creatius