El nostre projecte d’apadrinament lector consisteix en crear parelles lectores d’alumnes del cicle superior i el cicle inicial. L’experiència té una durada de dos cursos i, a banda de millorar la competència lectora, els alumnes creen uns vincles afectius més enllà de les trobades, la qual cosa incideix positivament en la millora de la cohesió social.

L’Apadrinament Lector és un complement del pla lector de l’escola i també forma part del projecte de valors.
Creiem que la lectura i la formació en valors són fonamentals en l’educació dels alumnes. Pensem que per a poder aconseguir la màxima eficàcia dels plans lectors i de la formació en valors necessitem la col·laboració de les diferents institucions que hi participen.

Objectius

– Fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.
– Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
– Motivar l’alumnat per la lectura com a activitat d’oci i de gaudi.
– Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
– Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.
– Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
– Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.

– Educar en la responsabilitat i el compromís. Responsabilitzar als més grans de l’atenció i cura dels petits els farà ser conscients de que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.

– Fomentar la convivència i la cooperació entre els cicles i les etapes educatives.
– Augmentar la participació de l’alumnat de forma activa  en la dinàmica del conjunt de les escoles afins a la Fundació.
– Desenvolupar habilitats de col·laboració.
– Aprendre estratègies de treball cooperatiu.
– Fomentar l’empatia i la sensibilitat a les motivacions dels altres.