Trets i objectius

– Promoure en els alumnes el coneixement i acceptació de la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació i ajudar-los a progressar en l’autonomia i la iniciativa personal.

– Assegurar que els alumnes coneguin i utilitzin correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit emprant-la normalment com a llengua vehicular i d’ensenyament – aprenentatge.

– Garantir que els alumnes coneguin la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que puguin utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.

– Assegurar que els alumnes comprenguin i expressin en llengua anglesa missatges senzills dintre d’un context.

– Tenir cura que els alumnes emprin els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominin les operacions bàsiques per tal de representar les situacions i les experiències, mitjançant llenguatge matemàtic.

– Vetllar, perquè els alumnes comprenguin el medi físic i natural a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills tot valorant la importància de la seva conservació i millora per la humanitat.

– Desenvolupar en els alumnes la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques.

– Fomentar la tecnologia de la informació i comunicació com a eina de suport a l’aprenentatge de l’alumne.

– Aconseguir que els alumnes apliquin els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos amb els recursos apropiats i coneguts.

– Donar a conèixer als alumnes els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials, culturals i històrics i així progressar en el sentiment de pertinença al país.

– Fomentar en els alumnes actituds de respecte, conservació i ús correcte de recursos materials, tècnics i naturals.

– Aplicar individualment i en equip metodologies de treball intel·lectual, incloent-hi la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació, que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques rutinàries.

– Promoure i fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la comunitat educativa i impulsar les actituds que promoguin la convivència

– Promoure entre els alumnes el respecte i l’acceptació per la diferència entre el grup d’iguals

– Afavorir la resolució dels conflictes entre companys a través del diàleg.

– Donar recursos als alumnes, perquè puguin resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, realització i verificació al seu abast.