ACTUALITZACIÓ INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS CFGM I CFGS 2020

Aquest curs 2019-2020, l’ Institut Montsià és centre de realització de proves d’accés als CFGM, però NO ho és per als CFGS.  Mitjançant la Resolució EDU/165/2020,  de 27 de gener, es van convocar les proves d’accés als cicles formatius. La inscripció a les esmentades proves es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19. En la situació actual,  s’han dut a terme els tràmits necessaris administratius i es disposa d’autorització per a reiniciar les inscripcions a les esmentades proves i començar a preveure tot el procediment que se’n derivi. Adjuntem el nou calendari amb el benentès que les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Es consideraran vàlides les inscripcions ja formalitzades dels candidats i candidates inscrits entre 16 al 26 de març i que disposen del resguard així que s’ha fet la sol·licitud d’inscripció i del pagament. Per fer la consulta cal saber:

  • El número del document d’identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre per correu electrònic)

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura.. Més endavant, informarem de les mateixes a les candidates i candidats que han triat com seu per fer les proves l’ Institut Montsià.

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020

INSCRIPCIÓ:
Del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 (23.59 h)

 

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2020). No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Informació I inscripció:
Departament d’ Educació
IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ:
23,85 €. Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Consulta les bonificacions I exempcions aquí.

LLISTES PROVISIONALS
d’ADMESOS I EXCLOSOS:
A partir del 5 de juny
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE ASSIGNAT:
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020. Si és l’Institut Montsià a: info@iesmontsia.org

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.

Currículum formatiu.

Resolució que atorga l’exempció parcial o total.

Consulta d’exempcions

Exempció de la competència en llengua catalana

Exempció de la part científica i tecnològica

Exempció total de la prova

Sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.

Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES
D’ADMESOS I EXEMPCIONS ATORGADES:
A partir del 19 de juny
REALITZACIÓ DE LA PROVA:
25 de juny de 2020
H
ora d’inici: pendent de publicar

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020

Prova: 2 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria.

QUALIFICACIONS PROVISIONALS:
A partir del 8 de juliol. Consulta aquí, el barem de la qualificació global.
RECLAMACIONS:
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol.
QUALIFICACIONS DEFINITIVES
I EMISSIÓ DE CERTIFICATS:
A partir del 14 de juliol. S’enviaran per correu ordinari a cada aspirant que ha superat la prova amb una qualificació mínima de 5.
CONTINGUTS, TEMARIS I MATERIAL
Consulta-ho aquí.
MOSTRES DE LES PROVES
Consulteu els models de proves d’altres anys.
CONSIDERACIONS DE
SEGURETAT E HIGIENE
Portar mascareta i guants.

Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació. Per evitar contagis no estem autoritzats a prestar cap material des del centre.

No han d’anar al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden lliurar una autorització per escrit a una altra persona per fer les gestions.

 

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020
INSCRIPCIÓ:
Del 13 al 21 de maig (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)

Aspirants amb necessitats específiques

CONSULTES:
Departament d’ Educació
IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ:
38,35 € fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Consulteu les bonificacions i exempcions.

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS:
A partir del 5 de juny.
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE ASSIGNAT:
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 19 de juny de 2020.

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total. Consulta les Exempcions Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EXEMPCIONS ATORGADES:
A partir del 19 de juliol
REALITZACIÓ DE LA PROVA:
Part comuna: 29 de juny de 2020.
Aviat es publicarà l’hora de convocatòriaPart específica: 30 de juny de 2020.
Aviat es publicarà l’hora de convocatòria

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.

  1. Inscripció: no més tard de les 12 h del 1de juliol de 2020
  2. Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020
  3. Prova: 6 de juliol de Properament es publicarà l’hora de convocatòria
QUALIFICACIONS PROVISIONALS:
A partir del 8 de juliol. Consultaaquí com s’obté la qualificació global
RECLAMACIONS:
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol.
QUALIFICACIONS DEFINITIVES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS:
A partir del 14 de juliol. Consulta el procediment de certificacions.
PREPARAR LA PROVA
Consulta continguts, temaris i material aquí.
CONSIDERACIONS DE
SEGURETAT E HIGIENE
  • Portar mascareta i guants.
  • Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació. Per evitar contagis no estem autoritzats a prestar cap material des del centre.
  • No han d’anar al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.

 

Desitgem molta sort a tots i totes els i les participants!!!