Informació Assessorament

Servei d’Assessorament
 • Servei que presta el centre educatiu de forma individual, a sol•licitud de la persona interessada.
 • S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.
 • És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.
Què m’ofereix:
 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.
Quin cost té el servei?
 • Preu del Servei:   té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €
Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació
a)    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció
a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Criteris d’admissió:

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, s’aplicaran successivament  els següents criteris:

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

c) Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà re assignar a altres centres  públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

Reclamació i recurs:

Contra els resultats finals  les persones interessades poden reclamar davant del centre en el termini de 5 dies des de l’endemà de la publicació dels resultats.

Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Oferta de places 20-21:

Informació de la convocatòria.

Inscripcions 20-21:


Inscripció assessorament i reconeixement