Actualització informació PAU 2020 estudiants de 2n de CFGS

Sóc estudiant de segon de CFGS i vull accedir a la universitat. Quines opcions tinc?

Els estudiants provinents de CFGS, TS d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, TS superior d’FP, tècnic superior o alguna titulació equivalent a les anteriors poden accedir a la universitat sense haver de fer cap prova. La seva nota és la mitjana obtinguda del títol de tècnic superior. Aquesta nota té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre els 5 i els 10 punts.

Els estudiants provinents d’un CFGS poden presentar-se a la fase específica per millorar la nota al mateix examen que els estudiants de batxillerat. Els únics requisits són que la matèria hagi estat superada amb una nota mínima de 5 i que estigui vinculada a la branca de coneixement dels estudis als quals es vol accedir.

Nota d’admissió:

En cas de fer la fase específica, la nota és la mitjana de l’expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la prova. L’estudiant obté una nota d’admissió diferent per a cada títol de grau i universitat en què sol·liciti l’admissió. Consulta les taules ponderació 2020 i les taules de ponderació 2021 La nota va d’un mínim de 5 a un màxim de 14 punts.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC + (a M1) + (b M2)

NMC = nota mitjana del cicle formatiu (màxim 10 punts)
M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin la millor nota d’admissió (màxim 4 punts)
a,b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 o 0,2)

Calendari convocatòria ordinària :

Convocatòria ordinària

Matrícula a la prova
Per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya i per alumnes que cursin actualment o hagin cursat anteriorment, un CFGS.

Del 15 de maig al 15 de juny

Consulta tribunal i lloc d’examen

Divendres, 3 de juliol

Prova* Les dates ooden variar en relació a l’evolució de la COVID-19.

Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol i 10 de juliol  de 2020

Resultats de la prova

Dimarts, 21 de juliol.

Sol·licitud revisió exàmens PAU

Del 21 al 23 de juliol (inclosos)

Calendari tribunal especial i d’incidències, resultats revisió exàmens PAU i sol·licitud veure els exàmens

Ajornat.Pendent d’actualització.

Calendari convocatòria extraordinària: Pendent d’actualització.

Tràmits: Tots els tràmits es fan pel portal d’accès a la universitat .

Molta sort a tots els candidats i les candidates !!!