CFPM Manteniment Electromecànic:

PRIMER CURS

Mòduls

Hores

MP01

Tècniques de fabricació (1r)

198

MP02

Tècniques d’unió i muntatge (1r)

132

MP03

Electricitat i automatismes elèctrics (1r)

231

MP06

Muntatge i manteniment elèctric/electrònic (1r)

165

MP08

Formació i orientació laboral.

99

MP10

Anglès tècnic

99

SEGON CURS

MP04

Automatismes pneumàtics i hidràulics (2n)

198

MP05

Muntatge i manteniment mecànic (2n)

198

MP07

Muntatge i manteniment de línies automatitzades (2n)

198

MP09

Empresa i iniciativa emprenedora (2n)

66

MP11

Síntesi

66

MP12

Formació en centres de treball

350

Total Hores Lectives del Cicle

2000