Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
(Pots descarregar aquesta informació en PDF clicant Cicle Gestió Aministrativa)

 

Família professional: Administració i gestió

Aquest cicle capacita per al desenvolupament d’activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental per a la realització d’operacions de gestió administrativa a l’àmbit públic i privat.

Titulació: Tècnic/a en gestió administrativa

Per què estudiar el CFGM de Gestió Administrativa?

Totes les empreses de qualsevol sector necessiten professionals capaços de gestionar l’àrea d’administració. En concret per:

 • Analitzar i tramitar documentació/comunicacions que s’utilitzen a l’empresa.
 • Interpretar normativa i metodologia comptables, amb introducció d’assentaments, de manera manual i amb suport informàtic.
 • Reconèixer la normativa laboral aplicable, i saber gestionar administrativament el departament de recursos humans, a més de la selecció i formació dels treballadors.
 • Seleccionar dades i complimentar documents derivats de l’àrea comercial, aplicant la normativa vigent.
 • Reconèixer les principals aplicacions informàtiques de gestió per poder aplicar-les al desenvolupar les tasques administratives.

Durada dels estudis: 2.000 hores         

2 cursos acadèmics Hores en el centre educatiu Hores en centres de treball (FCT) Horari lectiu
1r curs 1000 h 8:00 a 14:30 hores
2n curs 650 h 350 h a les tardes 8:00 a 12:30 hores

 Mòduls 1r curs:

 • Comunicació empresarial i atenció al client
  • Realització de cartes comercials i altres documents interns i externs de l’empresa, comunicació oral i verbal,  com atendre correctament el telèfon, organització de l’arxiu…
 • Operacions administratives de compravenda
  • Elaborar factures, albarans, comandes, control d’existències, mitjans de pagament, càlcul de preus, liquidació IVA …
 • Operacions administratives de recursos humans
  • Procés de selecció de personal, contractes laborals, nòmines, altes, baixes, prestacions i liquidacions de la Seguretat Social, liquidacions de l’IRPF …
 • Tècnica comptable
  • Primers contactes amb el PGC, registre dels principals fets comptables al llibre diari, major i balanços. Confecció del quadre de pèrdues i guanys, distinció entre compra, despesa i inversió, tractament d’efectes comercials, clients de dubtós cobrament, amortització de l’immobilitzat …
 • Tractament informàtic de la informació
  • Processador de text, full de càlcul, bases de dades, tractament d’imatges, operatòria de teclats.
 • Anglès
  • Anglès específic adaptat al món de l’empresa: currículums, entrevistes de feina, comandes, facturació, e-mails, atenció de trucades telefòniques, organització de reunions i viatges, xecs,…
 • Empresa i administració
  • Tipus d’empreses, innovació, internacionalització, sistema tributari espanyol, liquidació d’impostos (IAE, IVA, IRPF, IS), administracions públiques, Unió Europea …
 • Formació i orientació laboral
  • Marc legal sobre condicions i relacions laborals, currículums, cartes de presentació, permisos retribuïts, hores extraordinàries, períodes de descans, mobilitat laboral, excedències, extinció de contractes, calendari laboral, funcionament dels sindicats i negociació col·lectiva …

 Mòduls 2n curs:

 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
  • Funcionament del sistema financer espanyol, anàlisi de les diferents operacions bancàries i assegurances, aproximació a la borsa i els mercats de valors …
 • Tractament de la documentació comptable
  • Aprofundiment en les operacions i els llibres comptables de les empreses, anàlisi d’exercicis comptables complets, ús d’aplicacions informàtiques específiques per a la gestió comptable empresarial …
 • Comunicació empresarial i atenció al client
  • Introducció al màrqueting, organització i funcions del departament d’atenció al client, tractament de queixes i reclamacions, els drets del consumidor …
 • Operacions administratives de suport
  • Utilització de diferents cercadors, metacercadors i exploradors d’internet.
  • Presentació d’informes de diversa naturalesa, gestions i tràmits de suport a directius i/o equips de treball, preparació i gestió d’esdeveniments i viatges …
 • Tractament informàtic de la informació
  • Presentacions multimèdia, bases de dades, tractament d’imatges, pàgines web, gestió del correu electrònic.
 • Empresa a l’aula
  • Simulació d’una empresa a l’aula, on els alumnes hauran d’aplicar de forma pràctica els resultats d’aprenentatge que han hagut d’assolir durant els dos cursos acadèmics, tot realitzant tasques dels diversos departaments.
 • Formació en centres de treball
  • 350 hores de pràctiques laborals a empreses de l’entorn, posant en pràctica i aprofundint en les habilitats i coneixements rebuts a l’aula.

 Requisits d’accés

 • Graduat en ESO.
 • Títol de l’FP1 o equivalent.
 • Títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Superació dels dos primers cursos de BUP (màxim 2 assignatures pendents).
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (cal tenir 17 anys o més).
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Qualsevol altra titulació superior.

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector dels serveis, i en administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i atenent a clients i clientes i a la ciutadania.

Sortides professionals

 • Auxiliar administratiu/iva
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat/ada d’atenció al client
 • Empleat/ada de tresoreria
 • Empleat/ada en mitjans de pagament

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

 • Curs de preparació de la prova d’accés a CFGS (curs PPAS).
 • Cicles formatius de grau superior després de realitzar les proves d’accés corresponents (19 anys).
 • Accés directe a batxillerat, amb possibilitat de demanar l’exempció de cursar les matèries optatives del batxillerat i el treball de recerca.
 • Altres cicles de grau mitjà amb possibilitat de convalidar alguns mòduls.