PREINCRIPCIÓ A L’ESO PEL CURS 2020-21

INSTRUCCIONS  PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER LA ESO.

—————————- SOL·LICITUD ———————–

PLACES

CALENDARI:
FORA PLAÇ
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig de manera telemàtica

A partir del dia 13 cal enviar TOTA la documentació escanejada (o fotografiada) per correu electronic:

PER A: inscanvilumara@xtec.cat
ASSUMPTE: Preincpció ESO

ADJUNTAR: Resguard de la Sol·licitud, Doc. identificativa, Doc. acreditativa criteris de prioritat, …

DESCÀRREGA DE LA SOL·LICITUDAQUÍ

ENVIAR EL RESGUARD DE LA SOL·LICITUD JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIO–>

DOCUMENTACIO:

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

Documentació identificativa:

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentacio acreditativa dels criteris de prioritat:

Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:

  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteri complementari

  • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

A partir del dia 19  AMB CITA PRÈVIA