Presentació

ERASMUS+ A CAN VILUMARA

L’Institut Can Vilumara treballa per a la possibilitat de la mobilitat transnacional d’alumnat i professorat. La mobilitat en els processos de formació és una estratègia fonamental que permet que les persones s’impliquin per millorar les seves habilitats professionals i personals, així com millorar la seva qualificació en el treball i en la seva competència lingüística.

El nostre centre porta 3 cursos participant del Projecte Erasmus Plus amb 17 alumnes.

L’alumnat gaudeix d’una beca remunerada per a una estada de dos mesos a un país estranger, fent pràctiques en una entitat col·laboradora.

Les estades s’han realitzat en aquestes ciutats europees:

  • Messina (Itàlia)
  • Pàdua (Itàlia)
  • Dublín (Irlanda)

CARTA ERASMUS+

Aquí trobareu la Carta Erasmus del nostre centre en anglès:

I aquí la Carta Erasmus en espanyol:

PERSONES DESTINATÀRIES

El projecte de mobilitat s’adreça a alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau  Superior. A l’alumnat que està estudiant el cicle formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil , Tècnic/a en Integració Social i Tècnic/a en Animació Sociocultural i turística se’ls dona l’oportunitat de fer les pràctiques a l’estranger.

Respecte al professorat, té l’oportunitat de realitzar una formació vinculada amb aspectes curriculars a l’estranger.

CONDICIONS GENERAL D’ACCÉS

Per l’alumnat:

Les beques Erasmus + s’atorgaran únicament a l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

–         Tenir el NIF o permís de residència en vigor

–         No haver completat la Formació en Centres de Treball

–         Tenir un nivell d’anglès o Italià acceptable

–         Tenir aprovat el 1er curs del cicle que estudiï l’alumne/a

–         Haver mostrat un bon rendiment acadèmic

–       Haver mostrat la suficient maduresa, responsabilitat i autonomia suficient per tal de poder desenvolupar les pràctiques en un centre de treball a l’estranger

Pel professorat:

  • Formació en idiomes
  • Mostrar motivació i implicació en les activitats del centre

SELECCIÓ DE L’ALUMNAT

1.- Presentació de documentació:

L’alumnat interessat haurà de presentar la següent documentació a la Coordinadora de Mobilitat (ho podeu deixar a la bústia 71 de l’edifici 3).

– Sol·licitud per fer les pràctiques a l’estranger
Currículum Vitae format Europass en llengua anglesa
– Carta de motivació explicant perquè  voleu participar en el programa Erasmus.

Data final de lliurament de la documentació: Dimecres, 19 de desembre de 2018

2.- Entrevista personal:

Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumnat que hagi lliurat la documentació. Es convocarà de forma individual al llarg del mes de gener del 2019. Una part de l’entrevista podrà ser realitzada en anglès.

3.- Selecció final:

Els equips docents conjuntament amb la coordinació de mobilitat es reuniran i seleccionaran les persones beneficiàries de les beques tenint en compte el següent barem:

Currículum vitae https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 2p

(-0,25 per cada error ortogràfic)

Idiomes Certificats oficials de qualsevol idioma de la UE -Intermediate (B1) 1p

-Advance (B2) 2p

Carta Motivació 2p (-0,25p per cada error ortogràfic)
Qualificacions Notes de les UF aprovades (mitja ponderada de les notes obtingudes fins al moment de la selecció) Nota obtinguda
Valoració de l’equip docent Vinculat amb les Competències Professionals del CF -Assistència regular: 1p
-Puntualitat: 1p
-Bona actitud a classe: 3p
-Treball en equip: 3p
Experiència En activitats interculturals i/o vinculades al CF Haver participat en:
-Activitats de Mobilitat: 1p
-Activitats vinculades amb el CF: 2p
Entrevista  Una part de l’entrevista serà realitzada en anglès 3p

DOCUMENT SOL·LICITUD ERASMUS+

Cal descarregar i omplir la sol.licitud que trobareu en Sol·licitud Erasmus.

ERASMUS+ CAN VILUMARA

Can Vilumara Secondary School works for the possibility of transnational mobility of students and teachers. Mobility in training processes is a fundamental strategy that allows people to get involved in improving their professional and personal skills, as well as their qualification at work and in their linguistic competence.

Our center has 3 courses participating in the Erasmus Plus Project with 17 students.

Students have a paid scholarship for a two month stay in a foreign country, doing internships in a collaborating entity.

Stages have been made in these European cities:

– Messina (Italy)

– Padua (Italy)

– Dublin (Ireland)

WHO CAN BENEFIT?

The mobility project is aimed at students and professors of Vocational Training.

Students who are studying the Upper Intermediate in Pre-Primary School, Upper Intermediate in Social Integration and Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities animation are given the opportunity to do internships abroad.

Regarding teachers, they have the opportunity to do a training related to curricular aspects abroad.

GENERAL CONDITIONS

For the students:

Erasmus + grants will be awarded only to students who meet the following requirements:

– Have the NIF or residence permit in force

– Not having completed the Training in Work Centers

– Have an acceptable English or Italian level

– Have passed the 1st year of the cycle that the student studies

– Have shown good academic performance

– Have shown sufficient maturity, responsibility and autonomy in order to be able to develop internships at a workplace abroad

For teachers:

– Language training

– Show motivation and involvement in the activities of the center

BAREMACIÓ SELECCIÓ ERASMUS+ CURS 19-20

Si teniu algun dubte sobre aquests resultats podeu escriure al mail: erasmuscanvilumara@gmail.com.

BAREMACIÓ BEQUES ERASMUS+ 2019-20 Total Puntuació
Eva Gallego Cuscó 26,58
Andrea Lozano Jiménez-Vergillos 25,98
Laura García Gómez 25,93
Xènia Casado García 25,79
Laia Cazalilla Masa 25,72
Alba Ruiz Aguilar 25,24
Ariadna Solé Martínez 24,89
Marina Carrillo Quintanilla 24,81
Gemma Quintero Valcarreras 24,51
Astrid García Pons 23,59
Dunia El Idrissi El Khayat 23,46
Lourdes Mariana Pereyra Bonias 22,56
Jessica Estefanía Avendaño Ayol 21,49
María Esteban Durán 21,25
Sergi Sànias Esaig 19,44
Nerea Aguayo Tineo 18,26
Thalia Márquez Gómez NP

Taller Medievalia


 
Els alumnes de 2n d’ESO del nostre institut han fet un taller per conèixer les principals  característiques de la societat medieval.
Després de treballar diferents aspectes, com el feudalisme, el vassallatge i apropar-se als elements més destacats de la vida en l’època medieval han fet… Llegeix més»

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018

El Consell Escolar renova periòdicament part dels seus membres.

 

Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del Consell.

Enguany al nostre institut es és renoven:

  • Sector professorat: 4 membres
  • Sector famílies: 1 membre
  • Sector alumnes: 1 membre
  • Sector PAS: 1 membre
  • Sector Personal atenció educativa: 1 membre

Al taulell d’anuncis del centre que hi ha a consergeria trobareu el calendari del procés i les llistes del censos dels diferents sectors.