Experiències 2017

EXPERIÈNCIES 2017

L’Institut Can Vilumara continua amb l’experiència de la mobilitat europea d’estudiants amb el Programa Erasmus+.

Set alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a diferents entitats d’Itàlia.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i una del Cicle Formatiu d’Integració Social realitzen la seva estada formativa a la Fondazione IRPEA a Pàdua.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic en Animació Sociocultural i Turística realitzen les seva estada formativa a Sicília, 2 a “l’Associació Cultural BIOS” i l’altra a la ludoteca “Baby’s world”.

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

Can Vilumara Institute continues with the experience of European mobility of students with the Erasmus + Program.

Seven students of the Upper Intermediate Cycle have begun their Training in Work Centers in different entities of Italy.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training and one of the Upper Intermediate in Social Integration (Upper Grade Vocational Training) perform their training in the Fondazione IRPEA in Padua.

Three students of the Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities (Upper Grade Vocational Training) realize their educational stay in Sicily, 2 in “the Cultural Association BIOS” and the other in the “Baby’s world” toy library.

To do this, before the stay, they have participated in an Italian initiation course.

La seva estada ha estat del 11 de setembre fins al 26 de novembre del 2017.

Their stay has been from September 11th to November 26th 2017

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

Messina,”The Cultural Association BIOS” 

Messina, “Baby’s world”

 Fondazione IRPEA in Padua

 Fondazione IRPEA in Padua

Messina

Volcà Etna

Venècia

Vaporetto de Venècia

Volem expressar el nostre agraïment a les entitats que han acollit al nostre alumnat en pràctiques, la Fondazione IRPEA, l’Associacione Culturale BIOS i la ludoteca Baby’s world.

We would like to thank the collaboration to the organizations that have welcomed our students in practice, Fondazione IRPEA, Associacione Culturale BIOS and the Baby’s world library.

Una professora de Formació Professional el 20 i 21 de març del 2019 va participar al col·loqui internacional “Ne pas avoir d’enfants” organitzat per la Universitat de Liège (Bèlgica).

A professor of Vocational Training on March 20 and 21, 2019, participated in the international colloquium “Ne pas avoir d’enfants” organized by the University of Liège (Belgium).

University of Liège (Belgium)

Liège (Belgium)

Experiències 2016

EXPERIÈNCIES 2016

L’Institut Can Vilumara ha iniciat la mobilitat europea d’estudiants i professorat amb el Programa Erasmus +.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a la Fondazione IRPEA a Pàdua (Itàlia).

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van haver d’assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

Can Vilumara Secondary School has initiated the European Student’s Mobility with the Erasmus + Programme.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training) have initiated their training in Work Centres in the Fondazione IRPEA in Padova (Italy).

To do this, before the stay, they have participated in an initiation Italian course.

La seva estada a Pàdua serà del 12 de setembre fins al 25 de novembre del 2016.

Their stay in Padova wil be from September 12th to November 25th 2016.

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

Volem agrair a la Fondazione IRPEA per l’acollida del nostre alumnat.

We want to express our thanks to Fondazione IRPEA for hosting our students.

Una professora de Formació Professional del 15 al 19 de maig del 2017 ha realitzat una estada formativa coordinada per Progetti Infanzia Bassa Reggiana a Guastalla (Itàlia) juntament amb professorat d’altres centres. El tema de la formació era “DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION” es van intercalar diverses xerrades pedagògiques amb visites a Escoles bressol.

A Professional Training teacher from the 15th to the 19th of May of 2017 has completed a training session coordinated by Progetti Infanzia Bassa Reggiana in Guastalla (Italy) with teachers from other centers. The topic of the training was “DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION” several pedagogical talks were included with visits to nursery schools.

  The infant toddler center Iride in Guastalla

Procés de selecció

SELECCIÓ DE L’ALUMNAT

1.- Presentació de documentació:

L’alumnat interessat haurà de presentar la següent documentació a la Coordinadora de Mobilitat (ho podeu deixar a la bústia  68 de l’edifici 3).

 • Sol·licitud per fer les pràctiques a l’estranger
 • Currículum Vitae format Europass en llengua anglesa
 • Carta de motivació explicant perquè  voleu participar en el programa Erasmus.

Data final de lliurament de la documentació: Es publicarà a mitjans de desembre.

2.- Entrevista personal:

Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumne/a que hagi lliurat la documentacióEs convocarà de forma individual al llarg del mes de gener. Una part de l’entrevista podrà ser realitzada en anglès.

3.- Selecció final:

Els equips docents, conjuntament amb la Coordinació de Mobilitat, es reuniran i seleccionaran les persones beneficiàries de les beques tenint en compte el següent barem:

Currículum vitae https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 2 punts (-0,25 per cada error ortogràfic)
Idiomes Certificats oficials de qualsevol idioma de la UE
 • Intermediate (B1): 1 punt
 • Advance (B2): 2 punts
Carta Motivació 2 punts (-0,25 per cada error ortogràfic)
Qualificacions Notes de les UF aprovades (mitja ponderada de les notes obtingudes fins al moment de la selecció) Nota obtinguda
Valoració de l’equip docent Vinculat amb les Competències Professionals del CF
 • Assistència regular: 1 punt
 • Puntualitat: 1 punt
 • Bona actitud a classe: 3 punts
 • Treball en equip: 3 punts
Experiència En activitats interculturals i/o vinculades al CF Haver participat en:

 • Activitats de Mobilitat: 1 punt
 • Activitats vinculades amb el CF: 2 punts
Entrevista  Una part de l’entrevista serà realitzada en anglès 3 punts

DOCUMENT SOL·LICITUD ERASMUS+ PER A L’ALUMNAT

Cal descarregar i omplir la sol.licitud que trobareu en Sol·licitud Erasmus+ alumnat.

SELECCIÓ DEL PROFESSORAT

El professorat que vulgui participar en el procés haurà de presentar complimentada abans de l’última setmana de desembre la sol.licitud penjada al web de l’institut.

1.- Presentació de documentació:

El professorat interessat haurà de presentar la següent documentació a Coordinació de Mobilitat (es pot deixar a la bústia 68 de l’edifici 3 o bé enviar al següent mail erasmuscanvilumara@gmail.com):

 • Sol.licitud per fer la formació a l’estranger
 • Certificats d’idiomes

2.- Selecció:

Es seleccionarà al professor/a beneficiari de les beques seguint el següent barem:

Antiguitat al centre 1 punt per any treballat Màxim, 4 punts
Plaça definitiva al centre 2 punts
Idiomes estrangers: Nivell més alt acreditat de cada idioma
 • B1: 0,5 punts
 • B2: 1 punt
 • C1: 1,5 punts
 • C2: 2 punts
Tutories de grup, tutories tècniques, coordinació de cicles, caps de seminari al centre 0,25 punts per any treballat en els darrers 6 anys Màxim,1 punt
Coordinació de projectes d’FP al centre 0,5 punts per any Màxim, 2 punts
Cap Departament i Coordinació d’FP al centre 0,75 punts per any Màxim, 3 punts
Càrrec en l’equip Directiu del centre 1 punt per any Màxim, 4 punts

DOCUMENT SOL·LICITUD ERASMUS+ PER AL PROFESSORAT
Cal descarregar i omplir la sol.licitud que trobareu en
Sol·licitud Erasmus+ Professorat.

Requisits d’accés

CONDICIONS GENERAL D’ACCÉS

PER L’ALUMNAT:

Les beques Erasmus + s’atorgaran únicament a l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Tenir el NIF o permís de residència en vigor
 • No haver completat la Formació en Centres de Treball
 • Tenir un nivell d’anglès o Italià acceptable
 • Tenir aprovat el 1er curs del cicle que estudiï l’alumne/a
 • Haver mostrat un bon rendiment acadèmic
 • Haver mostrat la suficient maduresa, responsabilitat i autonomia suficient per tal de poder desenvolupar les pràctiques en un centre de treball a l’estranger

PEL PROFESSORAT

 • Formació en idiomes
 • Mostrar motivació i implicació en les activitats del centre
 • Aspectes a tenir en compte:
  • En el cas que hi hagi més d’una beca es prioritzarà que el professorat que la gaudeixi no sigui del mateix equip docent, amb la finalitat que tots els equips puguin gaudir de formació a l’estranger.
  • No es podrà gaudir d’una beca de mobilitat dos anys consecutius, a no ser que no hi hagi cap més persona interessada.

GENERAL CONDITIONS

For the students:

Erasmus + grants will be awarded only to students who meet the following requirements:

– Have the NIF or residence permit in force

– Not having completed the Training in Work Centers

– Have an acceptable English or Italian level

– Have passed the 1st year of the cycle that the student studies

– Have shown good academic performance

– Have shown sufficient maturity, responsibility and autonomy in order to be able to develop internships at a workplace abroad

For teachers:

– Language training

– Show motivation and involvement in the activities of the center

Persones destinatàries

PERSONES DESTINATÀRIES

El projecte de mobilitat s’adreça a alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau  Superior. A l’alumnat que està estudiant el cicle formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil , Tècnic/a en Integració Social i Tècnic/a en Animació Sociocultural i turística se’ls dona l’oportunitat de fer les pràctiques a l’estranger.

Respecte al professorat, té l’oportunitat de realitzar una formació vinculada amb aspectes curriculars a l’estranger.

WHO CAN BENEFIT?

The mobility project is aimed at students and professors of Vocational Training.

Students who are studying the Upper Intermediate in Pre-Primary School, Upper Intermediate in Social Integration and Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities animation are given the opportunity to do internships abroad.

Regarding teachers, they have the opportunity to do a training related to curricular aspects abroad.