Currículum comú

Tots els alumnes al llarg de l’ESO cursen les matèries de la taula següent:

Distribució de matèries comunes al llarg de l’ESO, amb indicacions de quantes hores es dediquen a cada matèria en cada curs.;


Matèria 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera (Anglès) 3 4 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3  2
Ciències de la naturalesa: física i química  3 2
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2  2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari (1)
Matèries específiques 2 2 2 2
                                                                                 (1) Matèria obligatòria sense càrrega lectiva

 

A més, en cada curs els alumnes tenen una hora de tutoria.

Aquestes matèries es complementen amb una oferta pròpia de matèries optatives.