Matèries optatives

A banda de l’estructura de matèries comunes el currículum de l’ESO es complementa amb matèries optatives, segons les necessitats i interessos de cada alumne.

Durant els tres primers cursos de l’ESO es dediquen dues hores a la setmana per a les matèries optatives. Els alumnes cursen al llarg de l’any dues o tres matèries, que s’elegeixen segons els interessos i necessitats de cada alumne. L’excepció és els alumnes que opten per cursar Francès, que normalment ho fan de 1r a 4t curs. En aquest cas no fan cap altra matèria optativa fins a 4t d’ESO.

Les matèries optatives que oferim en aquest curs 2016/2017 són:

 • 1r d’ESO:
  • Segona llengua estrangera: Francès
  • De forma rotatòria:
   • Programació amb Scratch
   • Taller de lectura y escritura
   • Photoshop i Corel Draw
 • 2n d’ESO:
  • Segona llengua estrangera: Francès
  • Geometria
  • Variable de català
  • Hort
  • Reforç de Matemàtiques II
 • 3r d’ESO:
  • Segona llengua estrangera: Francès
  • TIC i matemàtiques
  • Història del Cinema
  • Emprenedoria
  • Cultura clàssica

L’estructura de matèries optatives a 4t d’ESO és força diferent. Cada optativa es cursa al llarg del curs durant 3 hores a la setmana. Les optatives a 4t d’ESO tenen un caràcter, doncs, de matèries de modalitat, orientades cap al que l’alumne vol fer en acabar l’ESO. Cada alumne escull tres optatives entre la llista següent.

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Tecnologia
 • Educació visual i plàstica
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera: Francès

A més d’aquestes optatives, cada família en el moment de la matrícula escull si el seu fill/a ha de cursar Religió o Cultura i valors ètics.

Finalment, el currículum de cada alumne es completa amb els treballs de síntesi.