Erasmus+

 

 

AJUTS I BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS I DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A INSTITUCIONS I CENTRES ASSOCIATS INTERNACIONALS

L’INS VALL HEBRON i les institucions i centres associats col·laboren per la promoció de la mobilitat internacional d’alumnat.

De moment, per al curs 2020/21, l’Institut Vall d’Hebron només oferta als estudiants, estades de pràctiques, per realitzar part del mòdul FCT del currículum de cada cicle formatiu. Les estades d’estudis estan en fase d’organització i esperem incorporar-les a l’oferta d’internacionalització del centre, properament.

El nombre de beques i import dels ajuts varia en cada convocatòria depenent dels pressupostos europeus, destinacions i d’altres possibles fonts de finançament.

Les funcions de les institucions són:

 1. L’INS VALL HEBRON, com entitat sol·licitant i gestora de la subvenció europea concedida, s’encarrega de gestionar l’enviament, el pagament de les beques així com de la justificació documental. És l’òrgan encarregat de la dinamització de la Mobilitat Internacional, difusió de la convocatòria, sensibilització i motivació de l’alumnat del centre, així com de la selecció dels participants i posterior seguiment i reconeixement de les estades a nivell curricular.
 2. Els socis internacionals (institucions o empreses) s’encarreguen, de facilitar el lloc de pràctiques en l’empresa d’acollida i, en alguns casos, de proporcionar l’allotjament, a més de dur a terme el seguiment de les pràctiques amb coordinació amb l’INS VALL d’HEBRON.
 1. OBJECTE DE LA BECA

 La beca inclou:

 • Preparació pedagògica, lingüística i cultural si escau.
 • Acollida i seguiment de l’alumnat al país de destinació.
 • Seguiment i avaluació de les estades per part de la coordinació del projecte de mobilitat de l’Institut Vall d’Hebron.
 • Ajut econòmic que varia depenent del pressupostos europeus, destinació i d’altres fonts de finançament.
 • En col·laboració amb el soci d’acollida, facilitar una empresa al país de destinació, d’acord amb el perfil professional.
 • Estada de pràctiques professionals a l’estranger de mínim 2 mesos.
 1. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA
 • Ser alumne/a matriculat a l’Institut vall d’Hebron.
 • Tenir la nacionalitat d’un dels països participants en el programa Erasmus + o bé ser-ne resident permanent.
 • Tenir coneixement suficient d’anglès o d’un idioma de la UE, que sigui llengua vehicular del país d’acollida.
 • Aportar la documentació requerida en el termini establert (abans, durant i després de l’estada).
 • Acceptar i signar la declaració de responsabilitat.
 1. SOL·LICITUD

Les sol·licituds que no hagin enviat tota la documentació en els terminis establerts es consideraran excloses.

Documentació requerida a la persona sol·licitant en el moment de fer la sol·licitud:

 • Fitxa de sol·licitud
 • Carta de motivació en la llengua de l’estada o anglès.
 • Currículum Vitae EUROPASS en la llengua del país de l’estada o anglès.
 • En cas d’haver sigut beneficiari de la beca MEC per estudis durant el curs acadèmic anterior al que es farà la mobilitat, cal que adjuntis la Credencial rebuda pel Departament d’Educació de la Generalitat com a beneficiari.

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent requerida, s’haurà de presentar en la forma i els terminis establerts en cada convocatòria.

 1. PROCÉS DE SELECCIÓ
 • Primera fase de selecció (eliminatòria amb menys de 3p):
 • L’equip docent valorarà el grau d’autonomia, sociabilitat, participació, esforç i compliment dels candidats.
 • El tutor/a de l’alumne/a aportarà el registre d’absències injustificades, incidències i possibles sancions disciplinàries, que restaran a la puntuació anterior, segons barem.
 • Segona fase de selecció:
 • Expedient acadèmic.
 • Nivell de comprensió i expressió de l’idioma de la UE requerit, a càrrec del professorat de Llengües estrangeres o altre professorat qualificat. En el cas que es detecti un nivell insuficient per participar en la mobilitat, l’alumne/a serà eliminat del procés de selecció.
 • Entrevista per lliurar el document signat de compromís en la participació i per defensar la carta de presentació.
 • Els candidats hauran d’haver enviat el CV en format Europass i la carta de presentació en el moment de la sol·licitud.
 1. BAREM  
 • Valoració actitud i aprofitament (mínim 3 punts).
 • Registre d’incidències i sancions disciplinàries (puntuació negativa).
 • Expedient acadèmic: mitjana de qualificacions de 1r curs.
 • Nivell d’idioma (fins a 4 punts).
 • Entrevista + documents (fins a 3punts). Haver gaudit d’una beca similar amb anterioritat, puntua de forma negativa.
 • Acollida en família d’alumnat en mobilitat: 2 punts.
 1. PROCEDIMENT, COMISSIÓ DE MOBILITAT I PUBLICITAT

La Comissió de Mobilitat certificarà la resolució del procés de selecció per a cada una  de les estades de la convocatòria i estarà formada per el/la Coordinador/a de mobilitat, coordinadors/es de projecte de cada una de les famílies professionals i de l’equip directiu del centre, si escau.

Les persones que compleixin tots els requisits de la convocatòria hauran d’assistir obligatòriament a una entrevista personal en el dia i hora assignada per la Coordinació de Mobilitat.

La relació ordenada de persones baremades en el procés de selecció es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut.

Les beques disponibles seran assignades en funció de la relació ordenada de persones baremades. Hi ha un nombre de beques reservades per a cada cicle formatiu en funció de la disponibilitat de cada soci d’acollida. Si hi ha beques sense adjudicar en una estada, es poden reconvertir en beques per a una altra estada.

Les persones sol·licitants podran fer una reclamació a la resolució fins a 5 dies hàbils des de la publicació de la llista baremada, mitjançant una instància adreçada a la Coordinació de Mobilitat.

Les persones de la llista baremada no beneficiàries d’ajut romandran com a reserva en cas de possibles renúncies.

El fet d’incomplir la normativa de centre o de cometre alguna falta de convivència establerta al centre educatiu o al lloc de l’estada, serà motiu suficient per que la comissió de mobilitat juntament amb la direcció del centre reconsideri l’adjudicació de l’estada i l’ajut concedit.

 1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN L’ESTADA

L’alumnat beneficiari haurà de gestionar i posar a disposició del centre la següent documentació:

a) Abans de l’estada:

 • Currículum Europass (en la llengua del país de l’estada o anglès).
 • Carta de motivació.
 • Signatura i aprovació dels documents Erasmus:
 • Conveni de subvenció.
 • Acord de formació “Learning agreement”.
 • Condicions generals Erasmus.
 • Carta Erasmus de l’estudiant.
 • Autorització cessió de drets d’imatge.
 • Declaració de responsabilitat.
 • Tramesa del test de nivell inicial de la plataforma OLS Erasmus+.
 • Signatura i aprovació de documentació Qbid:
 • Acord de col·laboració.
 • Pla d’activitats
 • Targeta sanitària europea (TSE).

b) Durant l’estada:

 • Enviament de les targetes d’embarcament a l’institut, via email, immediatament després d’haver-les tramitat.
 • Seguiment i custòdia dels documents signats pel soci d’acollida i que s’han de retornar a l’institut.
 • Enviament al coordinador/a de l’estada, complint els terminis indicats, del “Diari de l’estada”, amb la descripció del dia a dia, que després formarà part de la memòria. Aquestes trameses periòdiques serviran per fer el seguiment de l’estada.
 • Fer difusió de l’arribada i del seguiment de l’estada a les xarxes socials.

c) Després de l’estada:

 • Memòria d’activitats de l’estada: incorporar el “Diari de l’estada” i completar la resta d’apartats.
 • Lliurament dels documents signats pel soci d’acollida:
 • Certificat final de l’estada signat i segellat.
 • Acord de formació “Learning agreement” signat i segellat.
 • Documentació qBID (acord de col·laboració i pla d’activitats.
 • Tramesa del test de nivell final de la plataforma OLS Erasmus+.
 • Tramesa de l’enquesta EU Survey.
 • Lliurament de targetes d’embarcament, si no s’ha fet amb antelació.
 • Lliurament de material multimèdia per la difusió de l’estada.

8.  COVID19 : Informació d’interès i actualitzada sobre els projectes ERASMUS+