Assessorament i Reconeixement Acadèmic

institut-vall-dhebron

AssessoramentReconeixement


Les persones amb experiència laboral i amb formació prèvia que vulguin millorar la seva qualificació acadèmica poden demanar participar dels programes d’Assessorament acadèmic primer i de Reconeixement acadèmic posteriorment.

El servei d’Assessorament acadèmic es desenvolupa amb entrevistes personals a càrrec d’un professor del Centre. Un cop estudiada tota la documentació que la persona aporta, tant del seu expedient formatiu com laboral, s’elabora un informe d’assessorament, amb una proposta d’itinerari formatiu per millorar la qualificació professional.

Amb l’informe d’assessorament la persona pot demanar el Reconeixement acadèmic. En aquest cas, un tribunal avalua la documentació, entrevista a la persona per contrastar la informació i decideix quines unitats formatives han de ser reconeguts. Es pot emetre així un certificat on consten les unitats formatives reconegudes.

Si la persona es vol matricular al cicle formatiu corresponent aquestes unitats formatives li seran convalidades.

A l’Institut oferim els serveis d’Assessorament i Reconeixement acadèmics per a les famílies professionals d’Activitats físiques i esportives, d’Administració i gestió i d’Imatge personal.

Veure les notícies sobre el Servei d’Assessorament i Reconeixement.