Sol·licitud del títol acadèmic

Una vegada finalitzats els estudis cursats,  l’alumnat haurà de sol·licitar el seu títol. Per això caldrà omplir el següent formulari.

Després d’omplir aquest formulari, l’alumnat rebrà immediatament un correu electrònic amb el comprovant d’iniciació del procés de sol·licitud. Posteriorment, quan estigui preparat rebrà de Secretaria el resguard definitiu amb el qual haurà de:

  1. Imprimir
  2. Liquidar les taxes
  3. Adreçar-se personalment al centre per lliurar el comprovant d’ingrés.

Bonificacions i exempcions

del 50% de l’import per …

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

del 100% del pagament per…

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.

Lliurament del títol acadèmic

Cal passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el DNI i el resguard del títol, si el teniu.

Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/passaport i el de la persona autoritzada.