PFI

 

 • Alumnat assignat al centre
 • Alumnat preinscrit al centre amb assignació
 • Oferta
 • Llista baremada definitiva
 • Barem provisional PFI
 • Oferta inicial de places

 

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores).

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Què necessito per accedir-hi

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els tràmits són:

 • per cursar un programa de formació cal fer la preinscripció i matrícula segons les dates del Departament.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Com s’estructuren?

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

 

PFI QUE CURSEM 

LLOC PERFIL PROFESSIONAL CODI

D’ENSENYAMENT

INSTITUT TORRE ROJA (08031228) Auxiliar de pintura PFI EO02
PTT VILADECANS-CAN CALDERON (08960017) Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics PFI IC01
PTT VILADECANS-CAN CALDERON (08960017) Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals PFI AG01
PTT VILADECANS-CAN CALDERON (08960017) Auxiliar de comerç i atenció al públic PFI CM02
PTT VILADECANS-CAN CALDERON (08960017) Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles per a mobilitat personal PFI TM05

 

ELS INTERESSATS EN UN PFI DEL PTT VILADECANS-CAN CALDERON, US TENIU QUE ADREÇAR PER DEMANAR CITA PRÈVIA

PTT VILADECANS  (CAN CALDERON)
Carrer Andorra, 64  –  Viladecans,  936351804   

(disponible de dilluns a divendres de 9 a 13 hores)

Per a més informació cliqueu en aquest ENLLAÇ

 

 

Fes la sol·licitud de preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció als programes de formació i inserció s’han de presentar del 10 al 21 de maig. La documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne s’han de presentar abans del 21 de maig. És molt important respectar les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

 

Documentació que necessito per fer la preinscripció?

Documentació identificativa. Cal portar l’original i una fotocòpia.

Si és major d’edat: DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna.

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
  De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
  Per acreditar la condició de discapacitat: s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Documentació de criteris de prioritat: només cal adjuntar la documentació acreditativa quan els centres no puguin obtenir la informació que es demana a través de la consulta automàtica. Cal portar l’original i fotocòpia. Per exemple:

 • Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.
 • Participació per primera vegada en una Programa de Formació i Inserció: s’acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 • Anys d’escolarització a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
 • Últim curs fet a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

 

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció als programes de formació i inserció es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos i Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Demana cita prèvia per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció en aquest ENLLAÇ CITA PRÈVIA (només pel PFI d’auxiliar de pintura)

 1. Presentat al centre escollit el dia i l’hora que t’han citat.
 2. Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se’t demanin. Preferiblement has de portar-lo imprès i omplert des de casa.
 3. Indica el llistat ordenat de centres als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 4. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 5. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l’original i una fotocòpia.
 6. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se’t donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

DESCARREGA’T EL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ: Cliqueu AQUÍ

 

Per a més informació, podeu consultar el web del departament d’educació 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/