Patis saludables

Fotografia: Pla Català d’Esport a l’escola

La necessitat d’aquest projecte va sorgir a principis del curs 2017-2018 amb la voluntat que el nostre centre colaborés amb els objectius del Pla Català d´Esport a l´escola.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’un  Pla d Esport a l´escola en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

-Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar.

-Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil.

-Demanda social creixent en matèria de salut i benestar.

Però quins són els objectius d’aquest pla? Posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

-Incrementar la participació en activitats físiques i esportives de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

-Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

-Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.

-Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.

-Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

-Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les activitats i/o associacions esportives escolars de nova creació.

Professor responsable: Albert Pérez.