Preinscripció i Matrícula

Si vols conèixer el nostre centre, visita la pàgina de Presentació!

PREINSCRIPCIÓ ESO PER AL CURS 2020-2021

Donat a l’actual situació d’estat d’alarma i les restriccions per la pandemia de la COVID-19, el procés de preinscripció serà  fonamentalment telemàtic, només, de manera excepcional, s’atendrà la presentació de sol·licitud presencial mitjançant la petició de cita prèvia.

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els/les alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2020 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal formalitzar la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal que consulteu la següent informació:

Barem i criteris de prioritat per a la preinscripció

Documents a presentar per la preinscripció

Als apartats següents indiquem com procedir per presentar la sol·licitud en suport informàtic o presencialment amb cita prèvia.

.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AMB SUPORT INFORMÀTIC

Per presentar la sol·licitud en suport informàtic seguiu els següents passos:

 1. Presentar la sol·licitud al següent enllaç. (Properament hi haurà un vídeo de com fer-ho pas a pas)
 2. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó “enviar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil…).
 3. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari.
  • Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.
 4. Enviar el resguard de preinscripció que s’obté al pas 2 juntament amb tota la documentació (escanejada o fotografiada per les dues cares) del pas 3 per  correu electrònic a l’adreça: iesmontbui@xtec.cat
 5. Esperar la resposta per correu electrònic del centre triat en primera opció conforme s’ha rebut la sol·licitud.
.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AMB CITA PRÈVIA

Es reserva la presentació de sol·licituds de forma presencial al centre amb cita prèvia només per aquells casos que no puguin realitzar-los telemàticament.

 1. Demanar cita prèvia al següent enllaç o al 93 805 60 59 (a partir del 13/05/2020 de 09:00 a 13:00).
 2. Descarregar la sol·licitud de preinscripció i portar-la emplenada. Sol·licitud preinscripció 2020-2021
 3. Preparar tota la documentació necessària per cursar la sol·licitud (original i còpia).
 4. Acudir al centre el dia i hora indicats a la cita prèvia amb la sol·licitud emplenada i la documentació.
 5. A tenir en compte:
 •  al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • en el cas que es prevegi que s’omplirà la sol·licitud al centre, convé  que porteu el vostre propi bolígraf;
 • la recomanació de portar mascareta i guants;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
Publicació del barem provisional* Barem provisional
Publicació del barem resoltes les reclamacions Reclamacions resoltes
Publicació de llistes ordenades definitives Barem definitiu
Publicació de l’oferta final Oferta final definitiva
Publicació d’assignacions Llistat d’alumnes assignats al centre

*En aquest llistat hi manquen algunes preinscripcions que seran actualitzades en breu.

A les sol·licituds de preinscripció, ja siguin en suport informàtic o en format paper, és obligatori emplenar el camp “Número d’identificador de l’alumne/a del RALC”, per això el Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució que regula la preinscripció pel curs 2020-2021

També podeu consultar més informació sobre la preinscripció a http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

.

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT PER AL CURS 2020-2021

Donat a l’actual situació d’estat d’alarma i les restriccions per la pandemia de la COVID-19, el procés de preinscripció serà  fonamentalment telemàtic, només, de manera excepcional, s’atendrà la presentació de sol·licitud presencial mitjançant la petició de cita prèvia.

El batxillerat es cursa, normalment, entre els 16 i 18 anys, però es pot accedir a qualsevol edat, sempre i quan s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent a efectes acadèmics. Hi han dos maneres de fer la preinscripció:

 • Si s’ha complimentat la sol·licitud electrònica (en breu operatiu), el tràmit de presentació de sol·licituds s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha d’enviar cap còpia al centre ni tampoc s’ha d’enviar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar electrònicament.
 • Si s’ha complimentat la sol·licitud en suport informàtic (en breu operatiu) , s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: iesmontbui@xtec.cat el resguard de la sol·licitud  dins del termini establert i tota aquella documentació fotografiada o escanejada per les dues cares, que no s’hagi pogut validar electrònicament.

En tot cas, s’ha d’enviar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no s’hagi validat electrònicament a l’adreça iesmontbui@xtec.cat dins del termini establert.

En els casos excepcionals en que no es pugui tramitar la sol·licitud electrònica ni la sol·licitud en suport informàtic, es podrà prensentar la sol·licitud presencialment només amb cita prèvia al següent enllaç o al telèfon 93 805 60 59  o al mòbil 607 71 357(A partir del dia 25 de maig, de 9:00 a 13:00h).

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent d’aquell en que estan cursant l’ESO, les persones que cursin o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on estan matriculades), les que vulguin accedir a la modalitat d’arts i les que procedeixin d’un institut que no imparteixi el batxillerat. Per fer la preinscripció cal que consulteu la següent informació:

Calendari preinscripció i matrícula Batxillerat

Barem i criteris de prioritat per a la preinscripció BATXILLERAT

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o o no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o d’altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Totes aquelles famílies que vulguin fer la preinscripció per al Batxillerat a l’Institut Montbui i que tinguin dificultats per poder gestionar la preinscripció telemàtica podran concertar una cita al telèfon 93 805 60 59, i els guiarem en la gestió de la preinscripció telemàtica.

Per poder començar el tràmit de la preinscripció per al batxillerat, dirigiu-vos al següent enllaç:

Sol·licitud de preinscripció per al batxillerat

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució que regula la preinscripció pel curs 2020-2021

ALTRES INFORMACIONS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021

En data 7 de febrer DE 2019 s’ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, que modifica el Decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La principal novetat és que s’eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

 • Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
 • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Si voleu més informació podeu consultar el Decret