Projecte curricular de Batxillerat

El currículum de Batxillerat comprèn dos cursos en tres modalitats, dues de les quals les impartim en el centre:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

Cada curs de Batxillerat comprèn:

  • Unes matèries comunes, obligatòries per tots els alumnes.
  • Unes matèries de modalitat a escollir pels alumnes.

A continuació trobaran una presentació de l’organització i distribució horària de les matèries de 1r i 2n de Batxillerat. Així com una relació de les matèries que s’ofereixen per cada modalitat.

Organització i distribució horària de les matèries de 1r de Batxillerat:

1r  Batxillerat
Matèries comunes Hores setmanals
Llengua catalana i literatura  2*
Llengua castellana i literatura 2
Anglès  3*
Educació Física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències del món contemporani 2
Tutoria 1
Matèries de modalitat i optatives
Matèria comuna d’opció 4
Matèria de modalitat 4
Matèria de modalitat 4
Matèria de modalitat  o optativa 4
Total hores setmanals 30

* En una d’aquestes dues hores els alumnes s’organitzen en grups reduïts de treball.

Organització i distribució horària de les matèries de 2n de Batxillerat:

2n Batxillerat
Matèries comunes Hores setmanals
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2*
Anglès 3*
Història de la Filosofia 3
Història 3
Tutoria 1
Matèries de modalitat i optatives
Matèria de modalitat 1 4
Matèria de modalitat 2 4
Matèria de modalitat 3 4
Matèria de modalitat 4 o optativa 4
Total hores setmanals 30

* En una d’aquestes dues hores els alumnes s’organitzen en grups reduïts de treball.

Les matèries de modalitat s’ofereixen als alumnes amb l’estructura següent:

CIÈNCIES  I  TECNOLOGIA

PRIMER CURS

Matemàtiques I
Biologia I

Tecnologia Industrial  I

Física I

Ciències de la Terra i el Medi Ambient I

Química I

Dibuix tècnic I

Francès

Religió/Optativa (2h)

SEGON CURS

Matemàtiques II
Biologia II

Tecnologia Industrial  II

Física II

Ciències de la Terra i el Medi Ambient II

Psicologia i Sociologia

Química II

Electrotècnia

Dibuix Tècnic II

 HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER CURS

        Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

Llatí

EOE  I

Literatura Universal

Història del món contemporani
Economia

Francès

Religió/Optativa (2h)

SEGON CURS

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Llatí II

Geografia

Literatura Castellana

EOE II

Literatura Catalana

Història de l’Art

Psicologia i Sociologia

 

TREBALL DE RECERCA

El Treball de Recerca és una part obligatòria del currículum dels alumnes de Batxillerat. Consisteix en l’estudi i investigació de camp d’un tema específic, triat pels alumnes durant el tercer trimestre de 1r de Batxillerat. El treball es realitza majoritàriament en grups de 2 o 3 alumnes, encara que l’avaluació i qualificació final és diferenciada per cada alumne. El treball és tutoritzat per un professor o professora que s’encarrega de guiar els alumnes en la seva recerca, supervisar els continguts i donar les pautes per elaborar el dossier final i fer-ne la seva presentació oral.

L’alumne inicia el treball cap al final del curs de 1r de Batxillerat, durant el mes de juny, i l’acaba a l’inici del segon trimestre de 2n de Batxillerat, durant el mes de gener. A continuació l’alumne realitza la presentació oral davant d’un tribunal format pel tutor i dos professors més.

Com a suport i guia del treball de recerca cada estudiant disposa d’una guia orientativa.

El Treball de Recerca equival a una càrrega lectiva de 70 hores. El seu valor quantitatiu en la nota final de l’expedient de Batxillerat és del 10%.