Consell escolar

El Consell Escolar de I’Institut Les Marines es regeix per l’article 127 de la LOE (modificat per la LOMCE) i l’article 148.3 de la LEC.

 

Composició del Consell Escolar

Estarà format pels següents membres, d’acord amb l’article 56 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), amb la modificació introduïda per l’apartat 8 de la disposició final primera de la LOE i per la disposició final 2ª de la LOMCE:

 • El/La Directora/a del centre, que en serà el/la President/a.
 • El/La Cap d’estudis.
 • El/La Secretari/ària del centre amb veu i sense vot.
 • Set professors/es elegits pel Claustre.
 • Un/a representant de l’AMPA.
 • Quatre representants elegits pels pares i mares.
 • Quatre representants elegits pels alumnes.
 • Un/a representant elegit/da pel personal d’administració i serveis.
 • Un/a representant de l’ Ajuntament.
 • Un/a representant del personal d’atenció educativa (si n’hi ha).

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres d’acord amb la normativa vigent.

Són funcions del Consell Escolar les esmentades a l’article 57 de la LODE (un cop modificat per la LOMCE) i per l’article 152 de la LEC, en la mesura que aquestes no contradiguin aquelles.

Així mateix, el Consell podrà proposar idees i establir prioritats en les activitats del centre, d’acord amb el Pla Anual, presentat per la direcció del centre i avaluat pel Consell Escolar. L’aprovació és competència del director.

El Consell Escolar informa i avalua la PGA, avalua les directrius per a la Programació i desenvolupament de les activitats escolars complementàries, activitats extraescolars i serveis escolars, informa els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals; afavoreix les relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius; informa les NOFC i participa en l’avaluació de la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.

Correspon al Consell Escolar la valoració i avaluació dels recursos econòmics del centre atenent les prioritats establertes, a fi que la direcció aprovi els Pressupostos. i tot sens perjudici de les atribucions i drets que corresponguin als diferents sectors de la comunitat educativa: professors/es, pares/mares, alumnes i personal de serveis.

 

Funcionament del Consell Escolar

El funcionament del Consell Escolar es regirà per l’article 46 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius i per les següents normes:

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca la seva Presidència o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici del curs i una al final.

 

Procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar del centre

El procediment de renovació dels membres del Consell Escolar es realitzarà d’acord amb l’article 28 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius.

Les eleccions per a la constitució o renovació dels membres del Consell Escolar les convoca la Direcció del centre amb quinze dies d’antelació, preferentment en dies diferents per a cadascun dels sectors de la comunitat escolar (professorat, alumnat, pares/mares d’alumnes i personal d’administració i serveis), dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament. Dins els 15 dies esmentats els candidats poden donar a conèixer les seves propostes utilitzant mitjans que no interfereixin la marxa ordinària del centre.

Amb relació als candidats dels diferents sectors:

 1. Són candidats l’alumnat i el professorat del centre, els pares i mares o tutors/es dels alumnes i el personal d’administració i serveis que presentin la seva candidatura a la presidència de la mesa electoral corresponent, amb cinc dies d’antelació al dia de l’elecció.
 2. Aquells qui, en un mateix centre, formen part de més d’un sector de la comunitat escolar només poden presentar-se com a candidats per a un dels sectors.
 3. Si el nombre de candidats a membres del Consell Escolar d’un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector corresponent passen a ser elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un membre del personal d’administració i serveis, haurà d’assumir el nomenament. Si és un pare/mare d’alumne/a o un alumne/a i no vol assumir-lo, es farà una segona votació, i si el nou elegit tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la convocatòria següent.

 

Comissions específiques del Consell Escolar del centre

En el si del Consell Escolar es poden constituir comissions de treball, d’acord amb l’article 47 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius (Comissió Permanent i Comissió Econòmica, aquesta última de manera preceptiva) i amb l’article 6 del decret 279/2006 sobre Drets i Deures de l’alumnat, la Comissió de Convivència, juntament amb les que el Consell cregui oportunes, segons les necessitats del centre.

Les Comissions podran ésser de caire permanent o temporal. Una comissió serà fixa quan la tasca que desenvolupi sigui contínua. Una comissió serà temporal quan la tasca que dugui a terme tingui caràcter limitat en el temps.

Actualment, el Consell Escolar del centre compta amb les següents comissions:

 1. Comissió Permanent.
 2. Comissió Econòmica.
 3. Comissió de Convivència.