Pla d’acollida

El centre disposa d’un Pla d’Acollida destinat a l’alumnat que s’incorpora a l’Institut un cop ha començat el curs.

Des del curs 2004-05, l’Ins Les Marines compta amb una Aula d’Acollida que té com a objectiu general, sensibilitzar, promocionar i consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe, de l’educació intercultural i la cohesió social.

Els objectius específics d’aquesta iniciativa són:

  • Ajudar a formar una identitat catalana oberta i solidària.
  • Garantir l’ús del català com a llengua vehicular i de comunicació als centres educatius en el marc d’un projecte plurilingüe.
  • Promoure el coneixement i el respecte d’altres cultures en un marc de convivència.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diferència.
  • Treballar per la inclusió escolar i social per tal d’evitar tot tipus de marginació.
  • Promoure línies d’innovació i investigació, afavorint-hi la intervenció de les TIC.

Els recursos del centre per a portar a terme aquest Pla d’Acollida són:

  • La figura d’un Tutor d’Acollida que faciliti als alumnes nouvinguts tota la informació necessària per a incorporar-se al centre i a la marxa del curs i que prengui les decisions pertinents en relació a la incorporació de l’alumne/a al centre. Aquest tutor desenvolupa la seva tasca dins l’espai de l’AA, fent un seguiment dels alumnes nouvinguts per tal de detectar necessitats i organitzant l’atenció a l’alumnat, l’avaluació i la relació amb les famílies.    
  • Realització d’una avaluació inicial per ajustar a l’alumne la resposta educativa del centre. El psicopedagog, amb la col·laboració dels tutors de l’A.A., passen proves específiques de llengua i matemàtiques i tot el professorat implicat, a partir de l’observació dels hàbits de relació i treball, comparteixen la detecció de les necessitats.
  • L’alumnat hi pot assistir durant dos cursos a partir de la seva arribada a Catalunya. Els alumnes assisteixen durant un determinat nombre d’hores setmanals a l’Aula d’Acollida, dins l’horari escolar. Habitualment són tres hores per als alumnes de llengües romàniques. Els alumnes de llengües no romàniques assisteixen a l’Aula d’Acollida entre 8 i 12 hores.