Treball per projectes

El curs 17-18 el claustre de l’Institut ha participat en la Xarxa de competències bàsiques del Departament d’Ensenyament (Xarxa CB). Aquesta Xarxa està formada per un equip de docents d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

El curs 18-19 el claustre de professors ha decidit fer un pas més en aquesta direcció, de manera que treballarem per projectes dues setmanes durant aquest curs:

  • La setmana del 17 al 20 de desembre de 2018.

  • La setmana del 8 al 12 d’abril de 2019.

Amb el treball per projectes volem afavorir que tots els alumnes:

  • Aprenguin més i millor i que siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

  • Entenguin l’avaluació com un procés útil per aprendre.

  • Aprecien que treballant en equip s’aprèn més i millor.

  • Adquireixin aprenentatges autèntics, no fragmentats.

  • Fomentin la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.

En definitiva, que els nostres alumnes siguin competents per continuar aprenent al llarg de tota la vida. Perquè sabem que cada alumne és únic i tenim altes expectatives per a tots i cadascun d’ells.