Projecte curricular de l’ESO

La distribució horària de les matèries de cada curs de l’ESO, al nostre centre, es fa de la següent manera:

Matèries 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera: Anglès 3 4 3 4
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències Socials 3 3 3 3
Ciències Naturals: Bio. i Geo. 3 2
Ciències Naturals: Fis. i Qui. 3 2
Tecnologia 2 2 2
Educació Visual i Plàstica 2 2
Música 2 2
Educació Física 2 2 2 2
Religió / CiVE 1 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2 9
Tutoria 1 1 1 1
Treball de Síntesi (1) (1) (1)
Projecte de Recerca (1)
Servei Comunitari* (1)
Total 30 30 30 30

 

* Aquesta part del currículum serà treballada per l’alumnat de 4t d’ESO dins de la franja horària de la matèria de Cultura i Valors ètics.

Les matèries optatives de 1r, 2n i 3r ESO estan estructurades per quadrimestres. En 1r d’ESO les hores de matèria optativa s’inverteixen en reforçar les matèries instrumentals (català i castellà). A partir de 2n ESO, els alumnes, amb el suport de les famílies i del tutor, trien les matèries optatives que cursaran.

1r ESO

A 1r ESO les matèries optatives són de l’àmbit de llengua catalana i castellana i tenen com a objectiu el reforç de les competències bàsiques de comprensió i expressió oral i escrita.

RELIGIÓ O CULTURA I VALORS ÈTICS

Des de 1r d’ESO els alumnes, conjuntament amb les famílies, trien si volen cursar Religió o Cultura i valors ètics. Aquesta tria és per a tota l’etapa d’ESO. Si algun alumne vol renunciar-hi cal que ho sol·liciti a Direcció per escrit.

Les matèries de Cultura i valors ètics pretenen desenvolupar en l’alumnat un seguit de competències, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura. Entre aquestes competències destaquen:

 • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.
 • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

L’alumnat de 1r d’ESO de la matèria de Cultura i valors ètics comptarà per al seu desenvolupament a l’aula amb la dotació d’un llibre socialitzat.

2n ESO

 A 2n d’ESO els alumnes poden escollir dues matèries optatives (una per quadrimestre) o una segona llengua estrangera a escollir entre Francès i Alemany (optativa anual).

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Els alumnes, a partir de 2n d’ESO, tenen l’oportunitat de triar la matèria optativa de Francès com a segona llengua estrangera, a més de l’Anglès, llengua estrangera que cursa obligatòriament tot l’alumnat. La tria d’una segona llengua estrangera comporta el compromís de cursar-la durant tota l’etapa de l’ESO (2n, 3r i 4t ESO). D’aquesta manera s’espera que l’alumnat pugui aconseguir un bon nivell de francès, que encara es podrà desenvolupar més a 1r de Batxillerat. En cas de voler renunciar a cursar aquesta llengua després d’haver-la fet durant un curs, es pot presentar una sol·licitud a la Direcció del centre.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: ALEMANY

 Aquest curs l’alumnat de 2n d’ESO té l’oportunitat de triar la matèria optativa d’Alemany. Es tracta d’una proposta didàctica nova al centre, oferida pel departament de llengües estrangeres, que es pretén consolidar en els propers cursos.

 RELIGIÓ O CULTURA I VALORS ÈTICS

 A 2n d’ESO, els alumnes continuen optant a cursar les matèries de Religió o Cultura i valors ètics. Aquesta tria és per a tota l’etapa d’ESO. Si algun alumne vol renunciar-hi cal que ho sol·liciti a Direcció per escrit.

L’alumnat de 2n d’ESO de la matèria de Cultura i valors ètics també comptarà per al seu desenvolupament a l’aula amb la dotació d’un llibre socialitzat.

3r ESO

A 3r d’ESO els alumnes poden escollir dues matèries optatives (una per quadrimestre) o la matèria de francès com a segona llengua estrangera (optativa anual) si s’ha cursat a 2n d’ESO.

RELIGIÓ O CULTURA I VALORS ÈTICS

A 3r d’ESO, els alumnes continuen optant a cursar les matèries de Religió o Cultura i valors ètics. Aquesta tria és per a tota l’etapa d’ESO. Si algun alumne vol renunciar-hi cal que ho sol·liciti a Direcció per escrit.

L’alumnat de 3r d’ESO de la matèria de Cultura i valors ètics també comptarà per al seu desenvolupament a l’aula amb la dotació d’un llibre socialitzat.

TREBALLS DE SÍNTESI

L’alumnat de 1r , 2n i 3r d’ESO realitza cada curs un Treball de Síntesi. Aquest curs el claustre de professorat ha decidit adaptar-lo amb un nou format i aplicant la metodologia de treball per projectes.

4t ESO

Els alumnes de 4t ESO trien 3 matèries específiques entre les següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llatí
 • Filosofia
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Segona llengua estrangera (Francès)

Aquestes matèries estan estructurades en els itineraris següents:

  Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3
Itinerari 1 Biologia i Geologia Física i Química Tecnologia

Informàtica

Francès*

Ed. Visual i Plàstica

Itinerari 2 Tecnologia Física i Química
Itinerari 3 Llatí Filosofia

Emprenedoria

Informàtica

 

Itinerari 4 Economia
 • Per als alumnes que han triat fer Francès com a segona llengua estrangera al llarg de tota l’ESO.

RELIGIÓ O CULTURA I VALORS ÈTICS

A 4t d’ESO, els alumnes continuen optant a cursar les matèries de Religió o Cultura i valors ètics. Aquesta tria és per a tota l’etapa d’ESO. Si algun alumne vol renunciar-hi cal que ho sol·liciti a Direcció per escrit.

L’alumnat de 4t d’ESO d’aquestes matèries participarà en el projecte Servei Comunitari.

El Servei Comunitari és en un projecte on l’alumnat desenvolupa tasques en diferents àmbits al servei de la comunitat, com per exemple ajuda a la gent gran, activitats de conservació del medi ambient, etc.

PROJECTE DE RECERCA DE 4t ESO

L’alumnat de 4t d’ESO realitza cada curs un Projecte de Recerca. Aquest curs el claustre de professorat ha decidit adaptar-lo amb un nou format i aplicant la metodologia de treball per projectes.