Tutoria Màster Professorat de Secundària

Definició i objectius

El Departament d’Ensenyament considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat.

L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.

Per aquest motiu, el Departament selecciona i acredita centres educatius com a centres formadors d’estudiants en pràctiques.

L’Institut Les Marines ha actuat com a com a centre formador en diferents etapes al llarg dels seus 30 anys d’història.

En l’actualitat, el nostre Institut és centre formador autoritzat pel departament d’Ensenyament i acull futurs professors de diferents especialitats.

Funcionament de les pràctiques al nostre centre

 1. Acollida de l’estudiant al centre educatiu:
 • Reunió de presentació del centre amb l’alumnat que realitza el pràcticum: dirigeix la reunió la coordinadora pedagògica del centre i coordinadora del pràcticum.
 • Presentació del professor/a del centre que exercirà de tutor de les pràctiques de l’alumne.
 • Visita i presentació dels espais del centre.
 1. Accés als documents organitzatius i pedagògics:
 • Presentació del projecte educatiu i de l’organització i funcionament del centre:
 • Documents que defineixen i organitzen el centre: PEC i NOFC.
 • Traspàs de la documentació pròpia del centre:
  • MA del curs anterior i PGA del curs vigent.
  • Protocols d’actuació i ordenació de la tasca dels departaments didàctics i dels caps de departament.
  • Document que regula el funcionament dels Equips docents.
  • Document que regula el funcionament de la Comissió de Convivència.
  • Presentació de les normes de funcionament del professorat.
 • Presentació per part del tutor de pràctiques de les programacions didàctiques del departament.
 • Presentació de la proposta didàctica i les tasques a portar a terme per l’alumne a les aules.
 • Consens d’un horari d’assistència de l’alumne al centre. L’horari s’elabora tenint en compte les directrius marcades per la universitat per al pràcticum I.
 1. Trobades entre el tutor i l’estudiant:

Es porta a terme una reunió setmanal entre  el tutor i l’alumne per resoldre dubtes i posar en comú l’experiència.

Es porta a terme una reunió quinzenal entre el coordinador de pràctiques, el tutor i l’alumne per resoldre dubtes i posar en comú l’experiència.

 1. Participació de l’estudiant en el centre:

Assistència a reunió de departament, coordinació de tutories, comissió de convivència, comissió d’atenció a la diversitat, grup impulsor, reunions d’equip docent i juntes d’avaluació.

Departaments didàctics implicats en el projecte

La participació dels departaments didàctics varia de curs a curs depenent de dos factors, la disponibilitat del professorat i les necessitats de places de les Universitats.