Preinscripció IFE

Preinscripció IFE (full informatiu en format PDF)

PREINSCRIPCIÓ ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS CURS 2021-2022

Informació

-Institut Gabriela Mistral: 08053340

  • Telèfon 936560000
  • preinscripcio@insgabrielamistral.cat 
  • Cita prèvia: Davant de dificultats informàtiques o dubtes rellevants, demaneu cita prèvia al telèfon del centre. No es pot accedir al centre sense cita prèvia.

-Ajuntament de Sant Vicenç:

Telèfon: 900 111 656

-Departament d’Educació:

Dates importants

Preinscripció de l’17 al 28  DE MAIG (ambdòs inclosos).

Com fer la preinscripció?

Per realitzar una preinscripció a un IFE al nostre centre, cal omplir la següent sol·licitud de preinscripció, i presentar-la al centre (demaneu cita prèvia per telèfon) juntament amb la documentació que a continuació detallem.

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat. No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Documentació acreditativa

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.