Preinscripció CFGS

Full informatiu (en format PDF)

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CURS 2021-2022

Informació

-Institut Gabriela Mistral: 08053340

 • Telèfon 93 656 00 00

 • preinscripcio@insgabrielamistral.cat

 • Cita prèvia: davant de dificultats informàtiques o dubtes rellevants, demaneu cita prèvia al telèfon del centre. No s’hi pot accedir sense cita prèvia.

-Ajuntament de Sant Vicenç:

Telèfon: 900 111 656

-Departament d’Educació:

Dates importants

Preinscripció batxillerat del 25 al 31 de maig

(Fins l’1 de juny per adjuntar documentació acreditativa)

Com fer la preinscripció?

 • Es necessita ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet. Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.

 • Hi ha dos tipus de preinscripció:

1.Preinscripció telemàtica: Sol·licitud mitjançant FORMULARI ELECTRÒNIC (RECOMANADA, NO CAL ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

2.Preinscripció amb suport informàtic: Sol·licitud mitjançant FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC ( REQUEREIX ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

1. SOL·LICITUD FORMULARI EN SUPORT ELECTRÒNIC

  1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic.

La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic (2n supòsit).

  • OBTENCIÓ CERTIFICAT AMB L’idCAT MÒBIL:

Accediu a l’adreça idCAT Mòbil i hi trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal:

● Ser major de 16 anys

● Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària

● Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte

● Targeta sanitària per a la teva identificació

Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web, en aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

  1. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.

Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne/a. Aquest codi es pot consultar en aquest mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne/a. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne/a i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.

  1. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.

  2. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir-hi. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.

  3. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir-hi ordenats per ordre de preferència.

  4. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).

  5. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

  6. Envia la sol·licitud de preinscripció.

2. SOL·LICITUD FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC:

  1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.

  2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.

  • Documentació identificativa. És necessària quan l’alumne/a no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic: el llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne/a és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne/a és major d’edat només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.

  1. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir-hi. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.

  2. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir-hi ordenats per ordre de preferència.

  3. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).

Documentació de criteris de prioritat: En general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no n’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica.

  1. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

  2. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic.


Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació. En la resta de casos cal presentar:

 • Els alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE cal adjuntar una còpia escanejada o fotografiada de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

 • Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger i aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016:
  Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
  Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació. (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
  Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació:
  Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

 • Alumnes que han realitzat proves d’accés:

 • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal que presentin el certificat. El Departament obté la qualificació de l’aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

 • En el cas dels alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes cal que adjuntin la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).

 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual cal que adjuntin una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció el certificat de superació d’aquesta prova.

 

Important

 • Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic.

 • No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

 • Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.

 • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

 • Documentació:

 • La documentació s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció durant el termini de presentació de documentació.

 • És important que tingueu escanejada o fotografiada en el mateix dispositiu des d’on fareu la sol·licitud tota aquella documentació que hagueu de presentar adjunta, per tal de facilitar la finalització del procés amb l’adjunció, si cal, de documentació annexa.

 • Tota aquella documentació acreditativa, i que no s’hagi pogut validar, es podrà adjuntar durant el període de presentació de documentació (fins l’1 de juny).

Persona sol·licitant:

 • Cal indicar que la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat us identifiqueu amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutors.