Sol·licituds de títols de batxillerat. Curs 2020-2021

Informació sobre expedició dels títols de Batxillerat 

Per tal de sol·licitar el vostre títol de batxillerat, us haureu d’adreçar a la Secretaria del centre, mitjançant correu electrònic, a l’adreça electrònica del centre (a8016793@xtec.cat), enviant escanejat el vostre DNI i el carnet de família nombrosa, si en disposeu, originals. 

Des de la Secretaria us farem arribar la documentació per a la tramitació del títol; 1) l’imprès de sol·licitud i 2) l’imprès de pagament de la taxa corresponent (aquest any 2020: 66,90 €). 

Posteriorment haureu de retornar a la secretaria del centre (presencialment) per tal de sol·licitar el títol amb la següent documentació: 

  • Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu. 
  • Full de sol·licitud, degudament emplenat i signat. 
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa si s’escau. 
  • Imprès de pagament de la taxa corresponent (sencer), i resguard acreditatiu del pagament al servicaixa o del portal de CaixaBank. 

A la secretaria us faran el lliurament d’un resguard conforme heu demanat el títol. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al centre. Quan el títol arribi al centre us serà tramesa una comunicació perquè el vingueu a buscar. 

Informació sobre com fer el pagament de la taxa d’expedició del títol 

El pagament de la taxa corresponent a l’expedició de títols s’ha d’efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé del portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html 

Us recordem que us poden demanar una còpia del resguard del títol al formalitzar la matrícula dels estudis posteriors (universitaris o cicles formatius de grau superior)