Títols (expedició i duplicats)

Expedició de títols

La finalització dels estudis reglats en qualsevol centre dóna dret a l’expedició del títol oficial corresponent. L’expedició dels títols de l’ensenyament obligatori (ESO) es fa d’ofici per part del centre, i no comporta el pagament de cap mena de taxa per part de l’alumnat. L’alumne no ha de fer cap tràmit per a la seva tramitació, és el centre qui fa tota la tramitació, i comunica a l’alumnat l’arribada del mateix al centre i les condicions per a efectuar el seu lliurament mitjançant una comunicació per correu.

L’expedició dels títols postobligatoris (Batxillerat, Cicles formatius, Títols Universitaris, etc) estan subjectes al pagament de la taxa corresponent, i és l’alumnat qui ha de sol·licitar personalment la seva expedició, en finalitzar els estudis corresponents amb el pagament de la taxa corresponent.

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Duplicats de títols

Quan un alumne ha perdut o ha malmès un títol oficial pot demanar l’expedició d’un duplicat adreçant una sol·licitud a la Direcció del centre on va finalitzat els seus estudis i sol·licitar el títol corresponent i fer el pagament de la taxa corresponent. Trobareu més informació sobre aquest apartat als enllaços següents: