Preinscripció

Per tal d’accedir als diferents estudis que es desenvolupen al nostre centre, l’alumnat ha de sol·licitar plaça per al proper curs mitjançant la corresponent PREINSCRIPCIÓ. El calendari de la preinscripció el determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la corresponent Resolució publicada al DOGC (hi ha un calendari diferenciat per a l’ESO, el Batxillerat i els diferents Cicles).

De forma general el procés de preinscripció consta d’una sèrie de fases que cal tenir en compte i que es detallen al calendari de la preinscripció del curs corresponent.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys. Amb posterioritat a aquesta edat el títol d’Educació Secundària Obligatòria es podrà obtenir als centres de formació de persones adultes o a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Podeu trobar més informació sobre aquests estudis a la pàgina web del Departament d’Educació.

Preinscripció Batxillerat (BTX)

Els ensenyaments de batxillerat convencionalment es cursen entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat (sempre que s’hagi obtingut el Graduat en educació secundària).

Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció, i la documentació necessària corresponent.

Els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria en un centre docent i volen continuar els seus estudis de batxillerat al mateix centre, no cal que presentin la preinscripció. El centre determinarà com s’ha de fer constar aquest fet a fi de determinar la reserva de places necessàries per a l’alumnat propi.

També s’ha de presentar la sol·licitud per poder accedir al batxillerat de la modalitat d’arts o a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada.

Al nostre centre s’ofereixen dos modalitat de Batxillerat; en règim diürn.

  1. La modalitat de Ciències i Tecnologia,
  2. i la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

podeu trobar més informació sobre aquests estudis a la pàgina web del Departament d’Educació