Proves Títol ESO

Proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa

L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que amb aquest objectiu elaboren, apliquen i corregeixen els departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la direcció dels centres privats.

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l’alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment.
  • Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

La sol·licitud

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

Juntament amb l’imprès de sol·licitud, l’alumnat menor de 18 anys ha de presentar la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, cal presentar una certificació del Consell Català de l’Esport que acrediti que la persona figura en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El calendari de les proves

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publica al tauler d’anuncis el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Informació sobre les proves

  • El dia de la prova, l’alumnat ha de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.
  • Es poden portar diccionaris i/o calculadora. El temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria.
  • A cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professorat de quart curs d’ESO i presidida pel cap o la cap d’estudis.

Contingut de les proves

Es farà públic al taulell d’anuncis del centre els contenguts de les diferents matèries que conformin les proves

Les qualificacions

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publica al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. L’alumne o l’alumna que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat o graduada en ESO.

L’alumnat, els seus pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’hagin adoptat. La reclamació es pot cursar durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les actes al tauler d’anuncis, davant la direcció del centre, la qual convocarà una reunió extraordinària de la junta d’avaluació. Aquesta pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els resultats, en un termini de 48 hores.

+ Informació

Pàgina web del Departament d’Educació referent a les proves.

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.