Certificacions

Sol·licituds de certificacions i/o d’altra documentació acadèmica i /o administrativa

Sota aquestes línies disposeu d’un model de sol·licitud que podeu fer servir per demanar certificacions a la Secretaria del centre. També podeu adreçar-vos a la mateixa mitjançant e-mail o correu ordinari, tant per sol·licitar qualsevol tipus de documentació com per consultar qualsevol dubte o fer-ne les recomanacions que considereu oportunes.

Model de sol·licitud

 

Certificació del Nivell d’equivalència de Català. (Nivell B o C)

D’acord amb la normativa d’aplicació, els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa d’aplicació (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de reconeixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010 de 12 d’abril).

Per tal de sol·licitar l’expedició del corresponent certificat, l’alumnat haurà d’adreçar-se a qualsevol centre públic d’educació secundària de Catalunya, i presentar la corresponent sol·licitud i la documentació que justifiqui el compliment de les condicions establertes legalment per tal de gaudir de la seva expedició.

Normativa d’aplicació

ORDRE VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modiicació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).

ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística Modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610, del 19)