Preinscripció ESO

Preinscripció ESO

Informació general sobre els estudis de l’ESO

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys. Amb posterioritat a aquesta edat el títol d’Educació Secundària Obligatòria es podrà obtenir als centres de formació de persones adultes o a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2020, i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament aquesta etapa educativa.

Abans de matricular-se s’ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Podeu trobar més informació sobre aquests estudis a la pàgina web del Departament d’Educació.

La preinscripció. Què cal conèixer?

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
 • consultar el centre assignat i fer la matrícula.
Calendari de la preinscripció. Curs 2020-2021

Calendari de preinscripció i matrícula

Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2020.

-Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos.

-Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional:

-Termini de reclamació de la puntuació provisional:

-Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions:

-Sorteig del número de desempat: , a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

-Publicació de la llista ordenada definitiva: .

-Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del , ambdós inclosos.

-Publicació de l’oferta final: .

-Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: .

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

-Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al primer curs de l’ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

-Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO:

-Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d’octubre de 2020.

Més informació sobre la matrícula d’ESO

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’ESO s’apliquen els següents:

Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts(Només a efectes d’aplicació d’aquest criteri, té la consideració de centre únic d’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut).
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Altres situacions previstes en la norma: Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.
Criteris específics de prioritat
 1. Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
Altres criteris

En l’ESO, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Criteris per a la resta dels ensenyaments postobligatoris

Per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Impresos i Documentació

(També els podeu demanar a la consergeria del centre)

Preinscripció fora de termini

Les famílies que aportin una sol·licitud de preinscripció fora de termini han de saber que no seran assignades per la comissió de matrícula local a cap centre fins el mes de juliol, segons ens informen des de la Inspecció d’Educació. Si bé aquestes sol·licituds no cal presentar-les a l’Ajuntament sinó als instituts, els centres no tenim capacitat de decisió.

Admissió al llarg del curs (Matrícula viva)

A partir del mes de setembre, les famílies dels alumnes amb edat d’estat escolaritzats a l’ESO, i que no disposin de plaça a la nostra ciutat s’han d’adreçar al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tal de presentar la seva sol·licitud. Una comissió d’escolarització decidirà d’acord amb la disposició de places per part dels centres de la ciutat on s’assignarà a l’alumne/a.

Més informació

Normativa aplicable al procés de preinscripció

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.