Baixes i trasllats de matrícula

Baixes acadèmiques

  • ESO: els pares/mares/tutors dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria només poden sol·licitar la baixa per abandonament dels estudis d’ESO (pot ser per qualsevol causa) del centre dels seus fills si aquets són majors de 16 anys, edat fins a la qual l’escolarització és obligatòria. Imprès de sol·licitud
  • Batxillerat: els alumnes de batxillerat o els seus tutors si son menors d’edat, poden tramitar la baixa del centre fins el mes de desembre sense efectes acadèmics. Imprès de sol·licitud

Anul·lació de matrícula (alumnes de batxillerat)

Els alumnes de batxillerat, també poden demanar l’Anul·lació de matrícula; Alumnes de batxillerat els alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre l’anul·lació de matrícula del curs que estiguin cursant. Imprès de sol·licitud

L’anul·lació de matrícula haurà de sol·licitar-la abans de finalitzar el mes d’abril del curs acadèmic corresponent. Per poder tenir dret a l’anul·lació de matrícula l’alumne/a ha d’acreditar, documentalment, que es troba en alguna de les circumstàncies següents:

• malaltia prolongada o accident de l’alumne/a o d’un familiar,

• incorporació a un lloc de treball,

• maternitat,

• o qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director/a del centre, justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula.

Trasllats de matrícula

Trasllat a un altre centre: es pot sol·licitar indicant en el full el nom i la població del centre on es matricularà l’alumne/a. El procés administratiu del trasllat de l’expedient es fa directament entre els centres educatius. També es considerarà que s’ha sol·licitat la baixa acadèmica d’un alumne quan per part del centre on s’ha matriculat l’alumne es realitzi la sol·licitud de historial acadèmic de l’alumne, tal i com es preveu legalment (baixa d’ofici). Imprès de sol·licitud