Documents de centre

En aquest apartat s’aniran publicant les darreres versions dels documents per a l’organització i la gestió del centre:

 

Degut a la situació de crisi sanitària a causa de la incidència del SARS-CoV-2, es fa necessària l’aplicació d’una sèrie de mesures a nivell escolar per garantir el funcionament del sistema educatiu. En aquest sentit, amb aquest Pla d’Organització de Centre es pretén establir l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

L’objectiu d’aquest Projecte de Direcció es ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC de l’ INS Francesc Macià de Cornellà de Llobregat durant quatre cursos escolars, d’acord amb el plantejament institucional (visió, missió i valors) recollit en el Projecte Educatiu, i concretar l’estructura organitzativa del centre.

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC, abans Reglament de règim intern). Document normatiu intern, que regula el funcionament del centre, basant-se en el sentit comú, el respecte, la col·laboració i el treball.

Són unes NOFC de traspàs, renovades, en espera d’una versió d’acord amb les últimes pautes del Departament d’Ensenyament.

Pla d’emergència del centre docent. Aquest pla pretén ser una eina que es posa al servei del món escolar, perquè sàpiga donar resposta a situacions de risc. El pla recull les actuacions que han de dur a terme els professors, els alumnes i el personal de serveis davant d’una emergència, tot fent èmfasi en la col·laboració de tots els implicats, tant del centre educatiu com de les administracions públiques i dels serveis de protecció.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Francesc Macià és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn del nostre centre. En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’ Institut Francesc Macià recull la nostra identitat com a Centre, explicita els objectius, orienta l’activitat i expressa la finalitat: aconseguir que tots/es els/les alumnes aconsegueixin l’èxit educatiu i la cohesió social, d’acord amb els principis rectors definits a l’article 2 de la LEC i els específics per a centres públics definits a l’article 93 i d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el document que recull els aspectes
relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu. L’elaboració del El PLC té com a principal referent normatiu la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i a l’article 14 determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

CONCRECIONS_AV_ESO a partir de l’Ordre d’Avaluació d’ESO publicada el 4 de juliol de 2018.