Preinscripció Batxillerat

Els ensenyaments de batxillerat convencionalment es cursen entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat (sempre que s’hagi obtingut el Graduat en educació secundària).

Al nostre centre s’ofereixen places dus modalitats de Batxillerat, Modalitat de Ciències i Tecnologia i Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. Abans de fer-ne la preinscripció, és important que conegueu l’oferta de matèries de cadascún dels batxillerats que s’ofreixen al nostre centre.

Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció, i la documentació necessària corresponent. A partir del curs 2019-2020, el Departament d’Ensenyament va estabir que únicament es podia presentar la preinscripció per als ensenyaments de Batxillerat de forma telemàtica.

Reserva de places per a l’alumnat del centre

Els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria en un centre docent i volen continuar els seus estudis de batxillerat al mateix centre, no cal que presentin la preinscripció. El centre determinarà com s’ha de fer constar aquest fet a fi de determinar la reserva de places necessàries per a l’alumnat propi.

La preinscripció del batxillerat, que cal conèixer?

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

– de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO,

– de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat,

– de la modalitat d’arts, i

– si es prové d’un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l’institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’arts).

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau
 • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l’enviament ja queda enregistrada; si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre,
 • presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits en què no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, en els diferents apartats,
 • consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

També poden informar sobre la preinscripció i la matrícula els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d’Educació. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona (plaça d’Urquinaona, 6).

Cada centre informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres, si en té, dels mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Els centres que disposen de beques de programes de mecenatge reconeguts pel Departament d’Educació per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per als alumnes a qui s’hagi atorgat alguna d’aquestes beques.

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals. Per acreditar aquesta circumstància cal presentar el document d’afiliació a la Seguretat Social o, si l’alumne no hi té obligació d’estar afiliat, el certificat del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d’admissibilitat.

Més informació sobre els estudis de batxillerat

Trobareu més informació sobre la preinscripció de batxillerat a la pàgina web del Departament d’Ensenyament

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT ( alumnat nou al centre )

 • Publicació oferta inicia: 7 de maig de 2021
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021
 • Llistes amb barem provisional: 8 de juny de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021
 • Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
 • Llista ordenada: 23 de juny de 2021
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021
 • Llista d’alumnat admès i llista d’espera: 9 de juliol de 2021
Documentació i criteris de prioritat

A partir d’aquest curs només es podran presentar sol·licituds de preinscripció per a Batxillerat de forma:

 1. Electrònica: Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.
 2. Suport informàtic: Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.

Accés a la pàgina de la presentació de la sol·licitud

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d’aquests criteris s’ha d’acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any en curs, ha de presentar l’original i una fotocòpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’orígen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durany l’any en curs, ha de presentar els documents següents:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’orígen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè s’adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

Per preinscriure’s al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d’arts. En aquest cas no s’ha de presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • L’acreditació de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Document

 • Acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o si l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Document:

 • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

c) Criteris complementaris

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document

 • Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d’alt rendiment amb el batxillerat

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb l’horari adaptat:

– Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar aquests ensenyaments.

– Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s’acredita amb un dels documents següents:

 • Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 • Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o al BOE per als esportistes d’alt nivell.

IDALU, com obtenir-lo

L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen. Disposen d’aquest número tots els alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

Tanmateix, no tenen aquest identificador els alumnes dels ensenyaments d’adults, d’idiomes, de música, de dansa, artístics superiors, esportius, de modalitat no presencial i els que cursen ensenyaments estrangers a Catalunya.

Obtenció del núm de identificació de l’alumne (IDALU/RALC)

Reclamació contra la llista provisional baremada

La normativa estableix la possibilitat de reclamar contra la publicació de la llista provisonal baremada de les sol·licituds presentades a un centre. Al calendari s’estableix el corresponent termini de reclamació, i la data en la qual es faran públiques les llistes amb les possibles modificacions resultat de les resolucions de les reclamacions presentades.

Reclamació contra la llista provisional