Horaris

Per al proper curs tornarem a tenir horari compactat.

L’entrada és a les 8,30h i tots els nivells finalitzen a les 15 hores.

Es fan dos esbarjos, un després de les dues primeres hores i el segon després de la quarta sessió lectiva.

Els canvis d’horari s’anuncien amb antelació, amb l’oportuna justificació.