Mesures específiques en els centres de treball de l’Administració de la Generalitat en relació al coronavirus SARS-CoV-2

Seguint la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb moitu del coronavirus SARS-CoV-2, us informem que:

– En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i digital.

– Es suspenen les entrevistes i reunions amb personal del Centre Educatiu.

Aquestes mesures preventives entren en vigor el mateix dia de la seva signatura, és a dir, a partir d’avui, i tenen vigència indefinida fins la seva derogació, revisió o modificació en funció de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.

Anirem actualitzant aquesta informació sobre l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2.