Preinscripció de Batxillerat 18-19


prebat1516CALENDARI

Pels alumnes que actualment estan cursant 4t ESO a l’institut: fins l’11 de maig

Pels alumnes externs, que actualment no cursen 4t ESO a l’institut: del 14 al 24 de maig

SOL·LICITUD

S’ha de lliurar al centre marcat en primera opció.

Sol·licitud de preinscripció: sol·licitud bat – 18

Document de tria de matèries per a tots els alumnes: preinscripcio bat – 18

Pels alumnes externs, que actualment no cursen 4t ESO a l’institut, a més a més han de presentar aquests altres documents:

  1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Els alumnes menors d’edat també han de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

CRITERIS DE PRIORITAT

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció): 40 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

  • quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts,
  • quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare/a, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts,
  • en el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts,
  • quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare/a, el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, o del seu equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare/a, tutor/a, un germà/ana: 10 punts

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental15 punts

2. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys): 5 punts

MATRÍCULA

  • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos
  • Confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos
  • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

MÉS INFORMACIÓ

dossier batxillerat_2018

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/info-general/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>