Organització dels grups classe

Criteris de confecció de grups, mesures d’atenció a la diversitat i procediments d’inclusió

primer i segon d’ESO tenim 5 grups classe amb uns 23 alumnes cada un. A les classes de matemàtiques i llengües (català, castellà i anglès) es forma un sisè grup de 15 nois i noies amb una atenció més individualitzada i un nivell d’exigència més flexible i adaptable a cada cas particular. És molt important recalcar que NO s’agrupa l’alumnat per nivells acadèmics i que, per tant, els grups de 1r A, B, C, D i E són heterogenis i no n’hi ha cap que hagi de tenir un nivell més alt o més baix que un altre. Actualment de cinc grups, quatre fan alguna matèria o algun tema d’alguna matèria no lingüística en anglès. Aquesta és l’única tria que, en propers cursos, desapareixerà ja que tots els grups de primer faran algun tema o matèria en anglès.

tercer d’ESO tenim 3 grups (A, B i C) d’uns 30 nois i noies amb orientació acadèmica, 1 grup D de 20 nois i noies amb una orientació més professional. Aquest grup D, però, fa exactament les mateixes hores de classe de cada matèria i es treballen els mateixos continguts que els grups acadèmics, però amb un nivell d’exigència més flexible i individualitzada. A quart d’ESO continua aquest esquema de 3r, però amb els canvis pertinents en funció de la tria de matèries optatives. L’alumnat del grup D pot passar a un grup acadèmic si a 3r hi ha hagut un canvi d’actitud cap els estudis i es manifesta la voluntat de continuar esforçant-se per tal de fer un batxillerat.

A tercer i quart d’ESO tenim encara un altre grup d’orientació professional amb 12 places: l’aula oberta. Aquest grup té una modificació curricular ja que fa menys hores que la resta de grups en algunes matèries i, en canvi, fa unes classes eminentment pràctiques. A 3r fan uns tallers prelaborals (soldadura, fusteria, serigrafia, estètica, lampisteria, cuina) i a 4t ‘ESO fan pràctiques laborals en dues empreses diferents del poble dins del Projecte Aprenents. Tant els tallers prelaborals com les pràctiques en empreses tenen nota i s’han d’aprovar per poder obtenir el graduat.

Tots els grups participen sempre a totes les activitats del centre: sortides, treballs de síntesi, activitats, xerrades, etc. i el títol de secundària que obtenen és el mateix. El nivell de cada un dependrà de l’aprofitament que cada noi i noia faci del seu pas per l’institut.

L’èxit a la secundària és l’obtenció del graduat amb el màxim aprofitament possible. Per això ens adaptem als diferents ritmes d’aprenentatge del nostre alumnat i els oferim una diversitat d’opcions per tal que tinguin èxit, perquè el seu èxit és el nostre.