Som Escola Verda

Una escola verda és un centre educatiu que forma part activament d’una xarxa de centres que incorporen l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu i que, per tant, integren els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i s’impliquen de forma activa en la millora del seu entorn, promovent-hi la participació activa de tota la comunitat educativa.

Al nostre centre, això es tradueix en delegats verds a cada grup classe que promouen activitats i accions relacionades amb l’estalvi energètic i de paper, el reciclatge o la reducció de residus i la sostenibilitat mediambiental.

Quines accions s’han dut a terme durant el curs 2016-2017?

Delegats de pares

delegats de paresLa figura del pare o mare delegat de classe té la funció de facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe i l’institut i l’AMPA. És aquell pare o mare escollit entre les famílies d’una classe per representar-les en les necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles d’una manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius. Volem que sigui un pont de diàleg entre les famílies i l’institut, sense oblidar els canals de què ja disposem: l’AMPA i el Consell Escolar.

Funcions dels delegats/des de pares i mares

 • Representar les mares i els pares de l’alumnat de la classe, recollint les seves inquietuds, interessos i expectatives. Pot ser l’enllaç entre l’AMPA, el centre, el tutor/a i la família fent fluir informació cap a qualsevol d’ells. Per facilitar aquesta comunicació amb les famílies, el delegat/da disposarà d’un llistat amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d’aquelles famílies que així ho autoritzin.
 • Implicar les famílies en la millora de la convivència i de l’activitat docent a classe i integrar-les en la dinàmica del centre (reunions, festes, actes, tallers, xerrades, activitats…), col·laborant estretament amb els pares i mares de la Junta de l’AMPA en l’organització.IMG_9821
 • Facilitar la relació entre família, AMPA, consell escolar, coordinadora de cicle i equip directiu. De vegades es produeixen situacions que transcendeixen el nivell classe, afectant a diversos grups o al centre en el seu conjunt. En funció del que estigui succeint se n’ha d’informar l’AMPA, l’equip directiu o el consell escolar per tractar l’assumpte.
 • Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.

Als delegats/des de pares i mares NO els correspon:

 • Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o la seva família amb el tutor o qualsevol membre del professorat.
 • Intervenir en qüestions pedagògiques, que corresponen als professionals de l’educació, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si escau.

Gestió dels delegats/des de pares i mares

 • L’interlocutor del delegat a l’institut és cada tutor/a, la coordinadora de cicle, l’equip directiu i la junta de l’AMPA.

Calendari

 • Setembre / octubre: Elecció de delegats. Es farà a la reunió que cada tutor/a manté, a principi de curs, amb les famílies de l’alumnat del seu grup.
 • Durant el curs escolar: Reunions dels delegats amb la junta de l’AMPA, la coordinadora de cicle i l’equip directiu. Se’n farà un mínim de dues al llarg del curs escolar:
  • Al novembre: presentació de delegats i definició del pla de treball del curs.
  • Al juny: avaluació i presentació de propostes per al curs vinent.

IMG_9878 IMG_9876

Projecte Aules Dedicades

img_0967Objectius de l’activitat

 • Fer que cada aula estigui dedicada a algun personatge rellevant:
  • En aquest curs 2016-17 s’ha d’escollir un personatge femení, històric o actual, rellevant en algun àmbit concret: Les dones a la història.
 • Desvetllar l’interès de l’alumnat.
 • Fer participar l’alumnat en la cura de la seva aula.
 • Impulsar la lectura.
 • Treballar en una activitat significativa diferents tècniques d’estudi.
 • Promoure el debat i l’ús de les exposicions orals.
 • Augmentar el sentit de pertinença al centre.

Desenvolupamentimg_0964

Fase 1

 • Cada tutor tria 2 personatges rellevants dins de l’àmbit de la seva matèria.
 • Cal que aquests personatges siguin desconeguts o poc coneguts per part de l’alumnat.
 • El tutor exposa a la classe l’activitat i dóna a triar entre aquests personatges.
 • La tria es fa a partir de 2 textos: un de cada personatge (pot ser extret de viquipèdia, o de qualsevol altra font).
 • La classe en el seu conjunt tria finalment el personatge.

Fase 2

 • La classe s’organitza en petits grups de 3 o 4.
 • Cada grup treballa un aspecte del personatge o fet triat.
 • Cada grup elabora un pòster sobre aquell aspecte
 • Un cop elaborats els pòsters, s’han d’exposar a la resta de companys de la classe.
 • Els pòsters serveixen per decorar la classe.
 • S’amplia la decoració de la classe amb qualsevol altre element que es cregui oportú (mòbils, dibuixos, guarniments…) que ajudin a situar el context del personatge o fet triat.

Fase 3

 • Un cop decorades i dedicades les aules, es tria una “comitiva” de cada grup, que ha d’exposar el personatge rellevant a la resta de grups del seu nivell.
 • En aquest curs 2016-17, a 1r d’ESO s’ha convidat els pares a venir a veure les exposicions.

fullsizerender-13fullsizerender-80-1

 

“Tornem a l’escola”, el nostre projecte d’aprenentatge i servei comunitari

aprenentatge i serveiEl projecte d’aprenentatge i servei comunitari dels nostre institut consisteix en una col·laboració amb les escoles de primària de procedència de l’alumnat fent un petit servei a la comunitat que també sigui un aprenentatge per a ells mateixos. Els nois i noies han d’aprendre de manera pràctica que hi ha moltes maneres d’ajudar els altres, que es pot fer sense cap intercanvi material, i que a canvi del seu servei reben un seguit de valors que són fonamentals per al seu desenvolupament integral com a persones. A les escoles (on els coneixen per haver-ne estat alumnes) col·laboren i ajuden en el desenvolupament de diferents activitats de visual i plàstica, educació física, lectura, anglès…l’experiència està concebuda com un compartir per aprendre (sharing to learn).

Aquest projecte contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques potenciant  la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Objectius del projecte

 • Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
 • Col·laborar amb el funcionament de la comunitat amb activitats que ajudin a la seva formació com a persones.
 • Créixer en valors personals i ajudar els altres sense que això suposi cap intercanvi material.
 • Entendre que a canvi del servei que ells presten reben un seguit de valors fonamentals per al seu desenvolupament com a persona.
 • Potenciar els valors de responsabilitat, respecte, tolerància, autoestima, solidaritat i treball en equip.
 • Portar a la pràctica alguns dels seus coneixements amb escolars en col·laboració amb els mestres de l’escola (plàstica, anglès, informàtica, lectura…)

Indicadors d’avaluacióaprenentatge i servei 2

 • Assistència regular: cosa que vol dir que troben interessant l’activitat i en veuen el sentit i què hi aporten ells.
 • Realització de les tasques assignades.
 • Diari del servei (Document de word, fotos o vídeos per a la presentació).
 • Presentació final a la resta del grup classe en què no tothom hi ha participat, ja que és voluntari.

 Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant les hores de tutoria)

Abans del servei (2 o 3 sessions de tutoria)

 Sensibilitzar:

Sessió 1

Sessió 2

 • Mostrar l’experiència mitjançant testimonis directes d’alumnat que és al centre fent batxillerat i que va viure l’experiència el curs anterior i mitjançant un vídeo que s’ha elaborat al centre sobre l’experiència de servei comunitari. http://agora.xtec.cat/iesfmompou/categoria/aprenentatge-servei/

Sessió 3

 • Posada en comú de les seves expectatives.
 • Elaborar un llistat d’alumnat disposat a participar-hi i escoles de procedència.

 Durant el servei

 • Seguiment i control de l’assistència al servei.
 • Elaboració d’un diari del servei. Cal anotar quan s’hi va, què s’ha fet i quant temps s’hi ha dedicat. S’hi poden adjuntar fotos o vídeos. Aquest diari del servei servirà per elaborar la presentació final als companys del grup.
 • Entrevistes periòdiques de conscienciació i seguiment sempre que sigui necessari.

 Després del servei

 • Preparar una presentació per mostrar l’experiència als companys del grup i perquè pugui ser compartida per tothom. (Durant les tutories)
 • Reflexió sobre les tasques realitzades i la incidència d’elles sobre l’alumnat i l’escola.
 • Lliurament d’un reconeixement per part de l’Institut valorant la feina feta.

Som un institut plurilingüe

ImprimirEl GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un projecte innovador que pretén donar un fort impuls a les llengües estrangeres. El coneixement de llengües estrangeres en una societat global com la nostra és del tot necessari. Per tal de facilitar aquest aprenentatge, el centre ha decidit impartir matèries no lingüístiques i dur a terme projectes i activitats en què la llengua vehicular serà l’anglès. L’objectiu és incrementar el grau d’exposició de l’alumnat a aquestes llengües.

A més a més, l’institut ofereix l’aprenentatge de segones llengües estrangeres. L’alumnat podrà estudiar francès o alemany a partir de 2n ESO.

La metodologia emprada en l’ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès s’anomena AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), en què el nostre professorat ha estat format i continua formant-se. Les bases d’aquesta metodologia són l’ús de bastides lingüístiques perquè la llengua no sigui cap barrera, i la promoció d’habilitats cognitives d’alt nivell entre l’alumnat, com l’anàlisi de continguts i la creativitat. Col·laborem entre tots per tal que la nostra pràctica docent pugui promoure un aprenentatge actiu i significatiu per part de l’alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes, i en l’adquisició d’estratègies per a un aprenentatge autònom.

Aquest curs 2018-2019, el nostre projecte de plurilingüisme es concreta en:gep4

Classes en anglès en matèries no lingüístiques:

 • 1r ESO: Socials
 • 2n ESO: Matemàtiques i Tecnologia
 • 3r ESO: Socials, Matemàtiques i Tecnologia
 • 4t ESO: associades a itineraris: Biologia i Geologia, Economia

Projectes interdisciplinaris:

 • 3r ESO: Matemàtiques, Anglès i Socials.
 • Preparació per l’examen oficial de Cambridge PET, que certifica l’assoliment del nivell B1 d’anglès.
 • 3r ESO: proves oficials del B1

Sortides per apropar als alumnes a la llengua estrangera en una situació real i on hagin de posar en pràctica la seva competència comunicativa:

 • 2n ESO: sortida al teatre en anglès
 • 3r ESO: sortida al centre de Barcelona (anglès); estada lingüística a França (Montpeller); intercanvi amb Alemanya (Oldenburg)
 • Batxillerat: estada lingüística a Irlanda (amb famílies i amb classes d’anglès)

S’ofereixen classes i activitats en francès i alemany en gairebé tots els cursos:

 • Francès: de 2n ESO a 1r Batxillerat
 • Alemany: 2n, 3r i 4t ESO

Ara mateix al centre hi ha 17 professors implicats en el projecte de plurilingüisme:

 • Socials: Miquel Abancó, Eva Sánchez, Aurora Boronat i Yolanda Abad.
 • Matemàtiques i Economia: Feli Martínez, Diana Guitart, Joan Alberich i Marina Vidal.
 • Tecnologia: Marta Rius i Olga López
 • Biologia i Geologia: Míriam Adan
 • Anglès: Maggie Garrido (coordinadora del projecte), Alba Blasco, Dolors Gallego, Joe Márquez, Ariadna Barcelona i Ester Escrihuela

Més informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”. http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=789740&language=ca_ES