III Jornada de Difusió del programa Erasmus+

Ahir vam celebrar amb èxit la III Jornada de difusió del programa Erasmus+ ;  Van assistir al voltant d’una seixantena d’alumnes procedents dels quatre centres que hem organitzat l’activitat: l’INS Pedraforca, l’INS Provençana, l’INS Ferrer i Guàrdia i l’INS esteve Terradas.

Els participants de convocatòries anteriors van explicar la seva experiència Erasmus+ per tal de motivar a futurs participants a gaudir d’aquesta  excepcional vivència.

Agraïm la participació de totes les persones que van assistir a la jornada la seva col·laboració i confiem rebre moltes sol·licituds.

Operació Nen de Nadal al Esteve Terradas

Des del mòdul Dual del cicle d’Assistència a Direcció del departament d’Administració hem començat l’esdeveniment informatiu de l’operació nen de nadal (el major projecte solidari infantil nadalenc del món dirigit per l’ONG Samaritan’s Purse / Decisión). 

Hem col·locat diversos cartells informatius al centre i des d’aquest mitjà us animem a participar en aquest esdeveniment solidari. 

El repted és aconseguir moltes capsetes plenes de regals (joguines, roba, materials escolars o utensilis d’higiene personal). El que no hem d’introduir és gens de menjar, ni caramels, ni líquids, ni aerosols, ni objectes amb cristall, ni joguines bèl·liques. En cada capseta s’ha d’introduir per col·laborar en les despeses de transport i gestió, un sobre amb 6€ o el comprovant d’haver fet l’ingrés d’aquests 6€ en el compte bancari que trobareu a la pàgina web https://operacionninodelanavidad.org Podeu triar entre tres franges d’edat (de 2 a 4 anys, de 5 a 9 i de 10 a 14 anys) i si és per a nena o per a nen. 

Us animem a que per cada classe empleneu una capseta entre tots i així enfortim el treball solidari en equip. Podeu fer-vos una foto de tots perquè el nen que rebi la vostra caixa pugui posar cara al seu Papà Noël i si adjunteu un correu electrònic potser pugueu rebre un missatge d’agraïment.

Al departament d’Administració us facilitem les etiquetes per seleccionar la franja d’edat de nen/nena i les dades bancaries de l’organització. 

Recordeu que la data màxima de recollida és el 28 de novembre en el departament d’Administració.

Animar-vos i fem arribar tota l’alegria possible a tots els nens que puguem.

Treballem l’evolució biològica

El passat 20 de novembre els alumnes de 4t d’ESO de “Biologia i Geologia” vam anar al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Al museu vam realitzar l´ activitat “Patchwork evolutiu” . Primer vam representar  mitjançant robes de diferents textures i colors què és per a nosaltres l´evolució. Després, per grups, vam anar a la sala de l´exposició “Planeta vida” i allà vam fer activitats sobre conceptes relacionats amb l´evolució (selecció natural, diversitat, evolució humana…). Amb tot el que vam aprendre hem de seguir treballant a l´aula i hem de preparar un pòster científic que presentarem i exposarem al mateix museu en un congrés científic que es realitzarà durant la  “Setmana de l’evolució”. Us seguirem informant!

Eleccions al Consell Escolar 2018

Entre els mesos de novembre i desembre es porten a terme les eleccions al Consell Escolar 2018.

En aquests procés electoral es renova la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes i també el representant del PAS.

Calendari

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL  ESCOLAR

Curs 2018-19

DATA PROCÉS
5 de novembre Convocatòria d’eleccions (dies, hores de votació i lloc).

Publicació del cens electoral  provisional de cada sector.

6, 7 i 8 novembre Reclamacions al cens electoral.
9 de novembre 10:00 h.:  SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
13 de novembre Constitució de les meses electorals (Professorat:  12:10 h. Famílies: 16:00 h. Alumnat 14:30 h.).

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu.

Publicació del cens definitiu.

Fins

el 20 de novembre

Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. Els documents de presentació de candidatures es poden demanar a la secretaria del centre, lloc on també es lliuraran.
22 de novembre Publicació candidatures dels diferents sectors.
23 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d’alumnat. La documentació es recollirà i lliurarà a la secretaria del centre.
Fins

el 25 de novembre

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.
27 de novembre Elecció de les famílies de 16:30 h a 18:30 h.  i dels alumnes de 10.00 a 18.30 h
28 de novembre Elecció Professorat de 15.15 a 16.00 h
30 de novembre Elecció PAS de 10.00 a 10.30 h
19 de desembre Constitució del Consell Escolar resultant.

Constitució de les comissions previstes al Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.

Normativa d’aplicació

Resolució ENS/2232/2018

 

Premis Talent Everist

El passat divendres 9 de novembre de 2018 va ser el lliurament dels Premis Talent de l’empresa Everis.
Aquesta iniciativa premia els millors estudiants de primer curs dels cicles de Grau Superior de Formació Professional de Disseny d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, en l’àmbit de Catalunya.
Des del departament d’Informàtica volem felicitar als dos nostres estudiants Ruben del Olmo (AMS) i Hagi Soh (ASIX) per haver-ho aconseguit.

#únete

El dia 13 de novembre un dia intens per professors i alumnes d’administratiu i informàtica.

Èxit  total amb la  dinàmica “Únete” convocada per els alumnes d’assistència a la direcció per formar grups transversals entre alumnes de la família administrativa i informàtica per treballar en projectes.

 

III jornada de difusió del programa ERASMUS+

Vols realitzar una estada a l’estranger? 

Vine a la Jornada de Difusió del Programa Erasmus+ per l’alumnat de FP el proper dimecres dia 21 de novembre a les 16h  a l’Institut Pedraforca de l’Hospitalet.

c/ Enginyer Monconill, 2 Hospitalet de Llobregat

Requisits

Si vols assistir a la Jornada omple aquesta inscripció abans del dimarts dia 20 de novembre.

T’esperem!

 

Xerrada sobre l’economia social i solidària als cicles formatius

El passat dia 6 de novembre, vam rebre una interessant xerrada sobre l’Economia Social i Solidària per Montse Fresno, professora d’Economia a l’IES Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat. El seu entusiasme es va transmetre en cada paraula, així el nostre alumnat d’ADW2, DAS2 i ADS2 van acceptar i van adquirir nous conceptes i visions del que integra l’Economia social i solidària.

Contra vent i pluja: castanyada

Dimecres 31 de novembre hem celebrat la Castanyada a l’FP. La pluja no ha pogut amb nosaltres, encare que algunes activitats no es van poder realitzar. Malgrat tot va ser una jornada entretinguda que ha servit per a gaudir i compartir entre tots.

Esperem que a les properes activitats exteriors la Força ens acompanyi, perdó, el temps!

Gracies a tots els participants!!!

 

Perfil del contractant

Anunci pel qual es fa pública la formalització d’un contracte

Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Data: 22 de desembre de 2017

OBERTURA SOBRE C

Data: 18 de desembre de 2017

Hora: 11:00 hores

Lloc. Instiut Esteve Terradas i Illa (aula empresa simulada)

Anunci 4/12/17

Una vegada reunida la mesa de contractació i havent procedit a l’obertura del sobre A lliurat per les empreses que participen en la licitació, s’ha requerit a l’empresa Víctor Perdigon Bermúdez perquè en un termini no superior a tres dies hàbils presenti la documentació que l’hi manca presentar. Aquest termini acaba el dilluns dia 11 de desembre a les 14:00h.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja. Exp.: 10/2017. Data límit de presentació: dia 28 de novembre 2017 a les 14.00 h

Plec de clàusules administratives

Prescripcions tècniques

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: Ins Esteve Terradas i Illa. Cornellà de Llobregat

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i Illa

c.2) Domicili: C/ Bonavista, 70

c.3) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, 08940

c.4) Telèfon/s: 933771100

c.5) Fax: 933772709

c.6) Adreça electrònica: a8016781@xtec.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant www.esteveterradas.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions

d) Número d’expedient: 10/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Servei de neteja de l’Institut Esteve Terradas i Illa

c) Lloc d’execució: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Termini: des de l’1 de gener de 2018 o bé des de la formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2018.

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte

193.433,54 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 96.090,74 euros

Import total: 116.269,8 euros

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14 hores. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i IIla. Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h. Dimarts i dimecres de 16:00 a 18:30 h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça electrònica que s’esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: C/ Bonavista, 70

c) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Data i hora: 7 dies naturals comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorroga automàticament fins al següent dia hàbil.

Si es presenten proposicions per correu es comunicarà oportunament la data d’obertura de les proposicions a les persones interessades.

e) Hora: 16:00 hores

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública al web de l’òrgan de contractació www.esteveterradas.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Cornellà de Llobregat, 11 d’octubre de 2017

Olga Quesada Baiges

Directora

Els alumnes de Física i Química de Batxillerat anem al CosmoCaixa!

El passat dijous 18 d’octubre, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de Física i de Química, van anar al Cosmocaixa per realitzar un taller de física “Viu l’electricitat” i un taller de química “Reaccions químiques”. Amb aquests tallers es complementen  els continguts que s’imparteixen en les dues matèries.

Després dels tallers, els alumnes van disposar d’una estona per poder-se  perdre dins el Museu i visitar les exposicions.