Contractacions

Els centres educatius tenen competència per adquirir i contractar béns i serveis, d’acord amb l’art. 99 b de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que regula l’autonomia de gestió econòmica dels centres i l’article 51 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.

El director o directora del centre actua com a òrgan de contractació i té la competència per fer les contractacions necessàries de manteniment, i serveis i subministraments, d’acord amb el pressupost del centre i respectant els principis reguladors de la contractació pública: legalitat, eficàcia i eficiència, publicitat i transparència, llibertat d’accés a les licitacions i concurrència, igualtat i no-discriminació, lliure competència i selecció de la millor oferta.

El lloc on es publiquen tots els anuncis de licitacions i on es publica tot el procediment de cada licitació és la Plataforma de Contractació