Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic de l’Institut Can Mas pretén, per tant, ser una eina de treball eficaç que reguli l’ensenyament i l’ús de les llengües al centre i que afavoreixi la normalització en l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i garanteixi el coneixement i domini de la llengua castellana com a llengua oficial i de la llengua anglesa com a llengua estrangera.

El PL té com a objectiu principal aconseguir la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits de I ‘ensenyament al nostre centre. El seu contingut pretén respondre a les necessitats lingüístiques de la comunitat educativa i ha estat elaborat i orientat en la línia de poder ser modificat o ampliat quan es cregui oportú en funció de I’ evolució en la resolució efectiva de les mancances lingüístiques abans esmentades, per tal d’anar-lo adaptant al Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Els objectius fonamentals a assolir, doncs, són els següents:
1. Que l’alumnat en acabar l’ESO tingui un domini oral i escrit adequat de la llengua catalana i que aprengui també a utilitzar-la com a vehicle de relació social en tots els seus àmbits d’ús.

2. Que l’alumnat en acabar l’ESO tingui un domini oral i escrit adequat de la llengua castellana i que aprengui també a utilitzar-la correctament com a vehicle de relació social en els àmbits que li són d’ús.

3. Que l’alumnat en acabar l’ESO tingui un domini oral i escrit adequat de la llengua anglesa i que aprengui també a utilitzar-la com a vehicle de relació social en els àmbits que li són d’ús.

4. Que el centre actuï com a veritable nucli potenciador i integrador de la llengua i la cultura catalanes per a un alumnat que es mou en un medi social que, majoritàriament, no les té com a pròpies.

5. Que l’alumnat entengui i interioritzi que el respecte per la cultura i la llengua pròpia de Catalunya així com el respecte per les diferents cultures i llengües utilitzades al centre és un bagatge cultural que els ha d’ajudar a ser adults responsables i crítics dins la societat.

6. Facilitar la integració de l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu català.

A continuació us deixem el document sencer del projecte lingüístic del nostre centre: Projecte Lingüístic Institut Can Mas