Projecte educatiu

A l’Institut Can Mas entenem l’educació com un procés global que actua i incideix sobre l’individu i la resta de la societat, un procés que desenvolupa capacitats i autonomia personal. Centrem l’acció educativa en l’alumnat, fomentant la seva activitat i capacitat d’iniciativa, per tal que pugui ser responsable del seu aprenentatge.

Per aconseguir aquest objectiu ens basem en següents eixos de Centre:

1. Participació i treball en equip coordinat.

2. Plurilingüisme en el que el català és la llengua vehicular.

3. Formació que permeti l’alumne progressar personalment i en el seu rendiment personal.

4. Coeducació per la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

5. Educació ambiental com un conjunt de principis educatius que pretenen introduir en els alumnes la sensibilitat vers el medi ambient i la sostenibilitat com a principis solidaris amb l’entorn, amb les persones i amb les futures generacions.

6. Laïcisme, pluralista i respectuós amb les creences i idees que coincideixen amb els valors democràtics.

7. Diversitat entesa com un valor important i enriquidor.

8. Implantació de noves tecnologies, apostem amb fermesa per l’ús de les noves tecnologies de la informació i l’aprenentatge , del seu ús racional , educatiu i de comunicació.

9. Educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració.

10. Educació per la salut i per un consum responsable.

Apostem per la innovació com element d’adaptació de l’aprenentatge als temps canviants que ens toca viure, és per això que:

  • Som Centre 1×1 amb clara aposta per la digitalització dels materials i l’ordinador com a eina personal, acompanyat sempre dels materials tradicionals de lectura i escriptura.
  • Som Escola Verda apostant per la sostenibilitat i impregnant els valors que li son propis.
  • Apliquem la mediació com a eina de resolució de conflictes.
  • Formem part del Pla Català de l’esport en la línia de organitzar activitats esportives amb la finalitat de millorar la salut, l’alimentació i la capacitat d’organització.
  • Desenvolupem projectes singulars en l’àmbit artístic de la música i de l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Finalment , Can Mas és un Centre dinàmic, obert al barri i col·laborador amb l’entorn educatiu, social, cultural i administratiu; que participa en les accions municipals que incideixen en aquests aspectes (llei de Barris, Pla d’entorn, Consell escolar municipal, ……).

A continuació us deixem el document sencer on podeu consultar tot el projecte educatiu del nostre centre: Projecte educatiu Institut Can Mas