Normes i funcionament

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Les NOFC s’entenen com l’instrument que ha de possibilitar el ple exercici dels drets que la legislació vigent reconeix als diferents membres de la comunitat escolar, i també com el mitjà que garanteix el control que cal i l’exigència en el compliment de les funcions pròpies de cada persona o òrgan de la institució.

La seva aplicació es desenvoluparà tenint en compte els principis generals presentats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en el Projecte de Direcció (PD). El NOFC entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel director del centre després de la preceptiva consulta al Consell Escolar del centre i es publicarà a la pàgina web del centre per a que la comunitat educativa tingui accés.

El NOFC necessitarà per a la seva modificació, quan les circumstàncies ho aconsellin i es compleixin els requisits necessaris, l’acord favorable de la majoria simple dels membres del consell escolar. El claustre valorarà anualment la seva aplicació.

El contingut d’aquest document es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu. Els casos no previstos en aquest document seran resolts pel consell escolar i passaran automàticament a articular-se com a disposicions addicionals en el present document.

Qualsevol incidència relativa a l’aplicació d’aquest NOFC, tindrà com a referent la normativa d’àmbit superior corresponent a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 12/2009, del 10 de juliol i al Decret102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius i al Decret de direccions.